Skip to content

Predoslovie

Kindle

Nici nu aprind fă­clie și o pun sub obroc, ci în sfeș­nic, și lu­mi­nea­ză tu­tu­ror ce­lor din ca­să.

(Matei V.15)

Textele pre­zen­ta­te au un ca­rac­ter pur orien­ta­tiv, apro­fun­da­rea lor fi­ind de­zi­ra­bi­lă prin va­rian­te­le ti­pă­ri­te. De ase­me­nea, în­tru­cât une­le tex­te pot avea un ca­rac­ter prac­tic / ex­pe­rien­țial, re­co­man­dăm rea­li­za­rea teh­ni­ci­lor sub o în­dru­ma­re au­to­ri­za­tă pen­tru a evi­ta po­si­bi­le tul­bu­rări (kleśa) fi­zi­ce ori psi­hi­ce!

Dacă aveți sugestii ori reclamații,
nu ezitați în a ne scrie.


Sponsori & Parteneri

 

Kindle