Skip to content

Predoslovie

Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeș­nic, și lu­­mi­­nea­­ză tu­tu­ror celor din casă.

(Matei V.15)

Sunt oferite spre lectură traduceri din sanskrită, mai mult sau mai puțin finisate (i.e. în sta­diu de pro­iect), la care am [tot] lu­crat în­ce­pând din 1996 (RMIC, Kolkata). Unele texte sunt publicate în di­fe­ri­te va­rian­te, dar nu toate; cele mai multe au la bază versiuni sanskrite colaționate din edițiile și ma­nus­cri­se­le la care am avut acces, dar nu toate… 

Aceste variante digitale nu sunt însoțite de regulă de textul original (se fac efor­turi în acest sens!), de note etc. – care se re­gă­sesc doar în cele ti­pă­ri­te. De asemenea, au fost eli­mi­na­te pa­ran­te­ze­le [pă­tra­te] – care delimitau adă­u­gi­ri­le me­ni­te întregirii sen­su­lui – dar nu și a con­ți­nu­tu­lui aces­to­ra! Ter­me­nii din Dic­țio­nar sunt pre­luați de regulă din Sans­krit-En­glish Dic­tio­na­ry (1899) de Monier Monier-Williams.

Textele apar implicit „cu de toate” (), adică textul sanskrit în devanāgarī (), în transliterare (S) și traducerea în română (R), dar se poate opta doar pentru afișarea separată a acestora prin simbolurile din antetul textului, uneori existând chiar și posibilitatea unei traduceri în engleză (E).

Convertirea din [La]TeX (ASCII) într-un format compatibil Unicode (UTF-8) este în general una di­fi­ci­lă, cu atât mai mult în ca­zul trans­li­te­­rii al­fa­be­tu­lui devanāgarī (IAST & ISO 15919) – motiv pentru care multe scă­pări / gre­șeli se adau­gă celor deja exis­ten­te.

Textele prezentate pe acest site au un ca­rac­ter pur orientativ (nu descriptiv!), apro­fun­da­rea lor fi­ind de­zi­ra­bi­lă prin va­rian­te­le ti­pă­ri­te sau prin­tr-o co­mu­ni­ca­re di­rec­tă cu tra­du­că­to­rul. De ase­me­nea, în­tru­cât tex­te­le pot avea un ca­rac­ter practic / ex­pe­rien­țial, re­co­man­dăm rea­li­za­rea tehnicilor sub o în­dru­ma­re au­to­ri­za­tă, pentru a evita posibile tul­bu­rări (kleśa) fizice ori psi­hi­ce!

Toate „drepturile de autor” revin traducătorului, con­form Legii 8/1996 (ac­tua­li­za­tă 2016), iar donațiile/sponsorizările nu vor fi refuzate 🙂

 

Sponsori & Parteneri