Skip to content

Predoslovie

Kindle

Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeș­nic, și lu­­mi­­nea­­ză tu­tu­ror celor din casă.

(Matei V.15)

Sunt oferite spre lectură traduceri din sanskrită aflate în diferite etape de lucru, la care am [tot] lu­crat în­ce­pând din 1996 (RMIC, Kolkata).

Conținutul site-ului Asociației de Studii Euro-Asiatice (ASEA), nefrecventat și defunct de ceva vreme, este inclus și ordonat la finele meniului. Aceasă alegere, nefericită pe termen lung, are la bază rațiuni economice și administrative. Dacă aveți sugestii ori reclamații, nu ezitați în a ne scrie.

Textele prezentate pe acest site au un ca­rac­ter pur orientativ (nu descriptiv!), apro­fun­da­rea lor fi­ind de­zi­ra­bi­lă prin va­rian­te­le ti­pă­ri­te sau prin­tr-o co­mu­ni­ca­re di­rec­tă cu tra­du­că­to­rul. De ase­me­nea, în­tru­cât tex­te­le pot avea un ca­rac­ter practic / ex­pe­rien­țial, re­co­man­dăm rea­li­za­rea tehnicilor sub o în­dru­ma­re au­to­ri­za­tă, pentru a evita posibile tul­bu­rări (kleśa) fizice ori psi­hi­ce!

 

Sponsori & Parteneri

 


Kindle