Skip to content

vyakta

« Înapoi la Dicționar
Kindle

vyakta – îm­po­do­bit, în­fru­mu­se­țat, fru­mos; ma­ni­fes­tat, apa­rent, vi­zi­bil, evi­dent; de­z­vol­tat, evo­luat; dis­tinct, in­te­li­gi­bil; per­cep­ti­bil or­ga­no­lep­tic; spe­ci­fic, in­di­vi­dual; fier­bin­te, căl­du­ră; în­țe­lept, în­vă­țat; că­lu­găr ini­țiat;

Kindle
« Înapoi la Dicționar