Skip to content

Category: Veda

Śānti-mantra &c.

Ṛg-veda I.89 सवस्ति न इन्द्रो वर्द्धश्रवाः सवस्ति नःपूषा विश्ववेदाः॥११॥ स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥१२॥ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥१५॥ स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितम् यदायुः॥१६॥ svasti na indro…