Skip to content

Notiță introductivă (Bhagavad-gītā)

Kindle

– Sergiu Al-George (1922-1981) –

Bhagavad-gītā este un poem filosofic, țesut pe tema unui episod al marii epopei Mahā­bhārata, în care ocupă capitolele 25-42 din cartea a VI-a (Bhīṣma-parvan), și ca atare este atribuit lui Vyāsa, autorul mitic al întregii epopei.

Arjuna, eroul poemului, este unul dintre cei cinci fii ai regelui Pāṇḍuși deține locul cel mai important în lup­ta acestora de a-și recăpăta puterea care le-a fost uzurpată de verii lor, fiii regelui Dhṛtarāṣṭra, din fa­mi­lia Kuru.

Substanța textului o constituie dialogul dintre Arjuna și zeul Kṛṣṇa, care sub forma lui umană s-a ală­tu­rat fiilor lui Pāṇḍu, fiind conducătorul carului de luptă al lui Arjuna; acest dialog este relatat, la rândul său, într-un metadialog dintre regele Dhṛtarāṣṭra și Sañjaya, conducătorul carului său de luptă. Discuția din­tre Arjuna și Kṛṣṇa are loc înaintea declanșării luptei care avea să se termine prin masacrarea celor opt­zeci de fii ai lui Dhṛtarāṣṭra și reinstaurarea puterii fiilor lui Pāṇḍu.

În India, Bhagavad-gītā este considerată cu mare venerație, fiind trecută în rândul Upaniṣad­e­lor (titlul său complet fiind Bhagavad-gītā-upaniṣadaḥ), deși este lipsită de nota esoterică a acestora. După edi­ta­rea sa în 1809 la Calcutta și traducerea în engleză și în diverse limbi moderne indiene, Gītā – așa cum i se spune în mod prescurtat în India – a cunoscut o mare faimă, devenind cartea de căpătâi a fie­că­rui indian cultivat.

Deși, inițial, Gītā era cartea sfântă a unei secte viṣṇuite, totuși ea reprezintă cea mai cuprinzătoare sin­te­ză a spiritualității indiene, în care sunt asimilate teze foarte diferite, cum ar fi transcendentalismul mo­nist upaniṣadic (preluat ulterior de Vedānta), dualismul Sāṃkhya, teismul de tip devoțional și teh­ni­ci­le spirituale Yoga; întregul poem apare ca un amestec antinomic de reprezentări arhaice, uneori nai­ve, și de rafinate soluții în problema opțiunii și a libertății.

Cronologia textului a fost și este foarte con­tro­ver­sa­tă; Radhakrishnan, reprezentant al punctului de ve­de­re tradițional indian, îi acordă chiar cinci secole înaintea creș­ti­nis­mu­lui, recunoscând totodată po­si­bi­li­ta­tea unor remanieri ulterioare (The Bhagavad-Gītā, London, 1963, p. 14); R.G. Bhandarkar stabilea ca termen ante quem secolul IV (Vaiṣṇavism, Śaivism and minor religious systems, Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner, 1913, p. 13), în timp ce R. Garbe nu o considera mai veche decât secolul al II-lea (Die Bhagavadgītā, H. Haessel-Verlag, Leipzig, 1921, p. 75); restul istoricilor se înscriu cu toții între aceste limite extreme. În orice caz, conținutul textului se leagă de brahmanismul me­die­val hinduizant, căruia i se poate stabili un început în secolul al V-lea î.e.n. În contrast cu vechiul brah­ma­nism, bazat pe ritualismul abstract al textelor vedice și pe gnoza tot atât de abstractă a Upaniṣadelor, noul brahmanism se dovedește mai suplu, integrând printr-un vast sincretism credințele și experiențele spirituale ale întregului subcontinent. Autoritatea ecle­si­as­ti­că a brahmanilor este di­mi­nua­tă, apar secte religioase, pantheonul este dominat de divinități mai puțin abstracte. Forța sacră, ab­so­lu­tă și impersonală a lui Brahman capătă un aspect mai concret: el nu mai este un principiu suprem neu­tru, ci o divinitate masculină, un stăpân divin (Īśvara), căruia i se alătură, egali în rang cu el, Śiva și Viṣṇu. Experiența religioasă nu se mai realizează exclusiv prin intermediul sacrificiului regizat de brah­mani, ci în mod direct prin adorarea concepută ca o dăruire de sine (bhakti).

Comunicarea afectivă cu divinitatea este făcută posibilă de noile concepții teologice, conform cărora prin­ci­piul suprem asistă omenirea în efortul său spiritual, prin grația (prasāda) și prin avatarele (sk. avatāra) sale periodice. Bhagavad-gītā este legată de cultul zeului Viṣṇu care, în contrast cu Śiva, re­pre­zin­tă aspectul tandru al forței divine. Avatarul său este Kṛṣṇa, „cel negru”, care-și justifică ono­mas­ti­ca prin culoarea pielii sale: Viṣṇu este descris și el uneori ca un personaj cu pielea neagră sau de un al­bas­tru închis (culoarea lui Kṛṣṇa în arta miniaturală indiană), ca o reminiscență din perioada vedică în care el era „soarele negru”, soarele nopții. Atât Viṣṇu cât și Kṛṣṇa, cel mai reprezentativ avatar al său, poartă epitetul de Vāsudeva, Nārāyaṇa sau Bhagavat. Ca personaj epic, Kṛṣṇa este de esență con­tra­dic­to­rie: prinț războinic, în stare de mari îndrăzneli, ucigător de monștri, pedepsitor de regi ne­le­giu­iți, fiind totodată capabil de viclenii și lașități; deschis exaltărilor bahice și protagonist al supremelor ex­pe­rien­țe erotice în paroxismul căruia se descifrează însuși erosul absolut – cel al comuniunii cu rea­li­ta­tea ultimă –, Kṛṣṇa rămâne totuși un personaj crud și oarecum lugubru prin surâsul cu care în­tâm­pi­nă marile drame.

Deși vestigiile istorice ale unui templu situat la granița indo-nepaleză, dedicat uneia dintre soțiile lui Kṛṣṇa, atestă prezența cultului Kṛṣṇait în secolul al IV-lea î.e.n., cea mai precisă referință la existența unei secte de adoratori ai lui Kṛṣṇa o găsim în textul gramaticii lui Pāṇini (IV.3.98), datând din secolul al V-lea, în care se menționează sub numele de Vāsudevatta și Arjunatta, adoratorii lui Kṛṣṇa și Arjuna. Ulterior, alte mărturii, cum ar fi inscripția de pe coloana din Besnagar, ridicată în secolul al II-lea î.e.n. de grecul Heliodor, ambasador al regelui Antialkidas din Taxila, vorbesc de Vāsudeva. Tot în aceeași epocă se situează și mărturia lui Patañjali (marele comentator al lui Pāṇini) despre cultul lui Kṛṣṇa.

Când Bhagavad-gītā a devenit obiect al criticii istorice, filologii europeni au fost contrariați de faptul că acest personaj era reprezentat ca o divinitate bine individualizată și totodată identic cu Brahman, rea­li­ta­tea absolută și impersonală. Alianța dintre monoteism și panteism li s-a părut barocă și lipsită de or­ga­ni­ci­ta­te. De aceea, A. Holtzman a considerat că este vorba de o remaniere teistă, viṣṇuită, a unui poem panteist, în timp ce R. Garbe – cel mai acerb susținător al caracterului neunitar al textului – cre­dea că, dimpotrivă, ne aflăm în fața unei remanieri panteiste vedāntine a unui vechi poem teist. Ple­când de la incompatibilitatea tezelor filosofico-religioase existente în Gītā, marele indianist german sus­ți­nea că există o dublă redactare: prima redactare exprimă un kṛṣṇaism inspirat din filosofiile Yoga și Sāṃkhya, iar peste ea a survenit o a doua redactare inspirată de Vedānta și Mīmāṃsā (op. cit. pp. 50-65.). Teza sa a găsit mulți aderenți, însă nu a fost unanim acceptată. Mari savanți ca H. Oldenberg, P. Deussen, E. Senart, L. de la Vallée Poussin și E. Lamotte (Notes sur la Bhagavadgītā, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1929, rezumă și dă bibliografia controversei (pp. 1-8), formulând totodată consistente obiecții la teoria lui Garbe, pp. 133-137) erau convinși de unitatea de compoziție a textului. Cei care contestau organicitatea Gītei nu țineau seama de structura complexă a ontologiei indiene în care teoria ipostazelor – făcută și mai suplă prin introducerea conceptului de avatar – face compatibilă coexistența unor diverse grade de manifestare ale principiului suprem, din ce în ce mai concrete. Cum remarcase A. Barth, această ontologie

răspundea prin elasticitatea ei și prin latura ei misterioasă tuturor instinctelor acestui popor, totodată foarte sensual, foarte superstițios și foarte speculativ… (Quarante ans d’indianisme, I, Les religions de l’Inde, Ernest Leroux, Paris, 1914, p. 153)

Bhagavad-gītā, așadar, este un loc de aparentă confruntare nu numai a unor sisteme de gândire diferite. Aici găsim prezente, alături de non-dualismul vedātin, dualismul Sāṃkhya și disciplina Yoga. În opoziție cu teza lui Garbe, care susține că aceste doctrine filosofice erau constituite ca sisteme opuse, înaintea redactării Gītei (op. cit., p. 5), cei mai mulți susțin că în această fază doctrinele se aflau încă într-o formă rudimentară, similară cu stadiul upaniṣadic al acestor idei, în care doctrinele, încă în formație, se întrepătrund; filosofia este surprinsă aici „pe cale de devenire“ (Übergangsphilosophie – E. Lamotte, op. cit. p. 34). Doctrina Sāṃkhya, așa cum se degajă din Gītā și din restul Mahābhāratei, este lipsită de dualismul său strict pe care îl avea în forma sa clasică. Același lucru se poate spune despre Yoga, care diferă de forma clasică, expusă de Patañjali; prāṇāyāma are aici sensul de control al suflurilor, de sacrificiu interior și nu desemnează o tehnică respiratorie (M. Eliade, Le Yoga, immortalité et liberté, Paris, 1954, pp. 160, 165-166).

Prestigiul imens al Gītei nu trebuie căutat în simpla sinteză pe care o realizează între multiplele for­mu­le filosofice și soteriologice, ci în faptul că această sinteză face posibilă o nouă filosofie a actului și a li­ber­tă­ții. Marea obsesie a gândirii indiene a fost dintotdeauna actul (karman). În perioada vedică, karman desemna actul ritual care susținea lumea și asigura armonia dintre microcosmosul uman și macrocosmosul divin, devenind, prin aceasta, realitatea mitică supremă, modelul la care se va referi orice act, orice proces, fie el creația lumii sau experiența psiho-fiziologică. În perioada ulterioară, ace­lași termen va exprima mecanismul obscur al retribuției morale a actelor, în toate curentele spirituale in­die­ne, atât în cele ale ortodoxiei brahmanice cât și în buddhismul heterodox. În concepția panindiană a destinului, acesta se confundă cu fapta; individul este autorul propriului său destin, care este struc­tu­rat de natura morală a faptelor sale. Viața nu este concepută ca desfășurându-se sub semnul con­tin­gen­ței, ci sub cel al necesității, ca o expresie fizică a unui determinism moral care se transmite de la o fap­tă la alta și de la o viață la alta în mod continuu, neîntrerupt nici chiar de completa dezintegrare a tu­tu­ror formelor, dezintegrare care survine la sfârșitul fiecărui ciclu cosmic; după perioada de haos, uni­ver­sul este re­con­sti­tu­it prin forța colectivă a actelor săvârșite de toate ființele, reconstituirea sa fiind ast­fel făcută încât să permită retribuirea actelor pentru fiecare ființă. S-ar putea spune că în pers­pec­ti­va doctrinei karman-ului fiecare ciclu cosmic este o dramă care are aceiași actori și aceleași roluri ca și cele precedente, însă în fiecare nou ciclu cosmic actorii își schimbă rolul, căpătând o nouă dis­tri­bu­ție, în funcție de valoarea morală a actelor din existența precedentă: de la firul de iarbă și până la zeul Brahmā, fiecare modalitate ontologică este doar un rol pe care îl joacă, de fiecare dată, altcineva. Evo­lu­ția cosmică se confundă astfel cu istoria etică a conștiințelor. Faptele, fie ele virtuoase sau ne­vir­tuoa­se, nu fac decât să proiecteze conștiința în fluxul renașterilor (saṃsāra), în care orice condiție – chiar și cea paradisiacă – este caducă; saṃsāra este temporalitate, și orice existență în timp este dureroasă prin caracterul său implicit tranzitoriu. Spiritualitatea indiană a încercat diverse soluții spre a ieși din de­ter­mi­nis­mul actului și din ciclul infinit al saṃsārei. Plecând de la premisa că nimeni decât noi înșine nu ne poate ajuta să remediem suferințele noastre, majoritatea soluțiilor căutau libertatea dincolo de fe­ri­ci­re și de istorie.

Silit de istorie să decidă și să conducă o luptă fratricidă, eroul Arjuna este confruntat cu contradicția din­tre morala individuală – bazată pe doctrina karman-ului – și obligațiile care decurg din angajarea sa în viață și în societate. Conflictul sufletesc al eroului se declanșează în mod brusc, atunci când ajuns în­tre cele două armate și văzându-și rudele realizează în mod concret oroarea la care va participa. Con­frun­tat cu reversul etic al angajării sale în acțiune, el este copleșit de o adâncă angoasă (pe care tex­tul o redă în termeni foarte concreți), care-l face să se prăbușească în carul său de luptă, scăpând ar­cul din mână, înclinat să abandoneze lupta. În această situație începe marele dialog cu divinitatea.

Arjuna este oșteanul care refuză să lupte, socotind că are libertatea să aleagă între legea sa proprie de oș­tean și legea morală care-i interzice fratricidul. El preferă să se lase omorât, alege mai degrabă des­ti­nul victimei, decât să-și încarce conștiința și destinul cu actul fratricidului. Surâzând la lacrimile și la zbu­ciu­mul lui Arjuna, zeul Kṛṣṇa, după ce-i reamintește învățătura upaniṣadică, conform căreia opo­zi­ția dintre viață și moarte este numai aparentă, deoarece viața fiecăruia este numai o formă exterioară (și deci nimeni nu este îndreptățit să creadă că omoară sau că este omorât), trece la marea problemă a dem­ni­tă­ții: renunțarea la legea proprie este o renunțare la demnitate, o pierdere a numelui, care este în același timp o mare suferință și un mare păcat (II.33-36). Plecând de la identitatea ce există între ne­ce­si­ta­tea legii proprii și demnitate, zeul îi explică sensul libertății și al desăvârșirii spirituale care le in­te­grea­ză pe amândouă. Libertatea și desăvârșirea spirituală nu se dobândesc în abandonarea acțiunii la care te silește legea proprie a rolului în care ai fost distribuit, ci în interiorul acțiunii și a rolului tău în is­to­rie. Libertatea presupune o desprindere interioară de act, și nu una exterioară prin abandonarea lui și a lumii (III.4). Cât timp trăiești nu poți ieși din lume și din act, deoarece „nimeni, niciodată, nu stă mă­car o clipă fără să săvârșească fapte“ (III.5). Faptele nu aparțin conștiinței absolute, ci tru­pu­lui, care aparține Naturii și dinamicii sale, reglementate de competiția celor trei Tendințe care o al­că­tu­iesc. Adevărata nefăptuire (naiṣkarmya) nu este imobilitatea exterioară, ci liniștea interioară; simpla imo­bi­li­ta­te este prefăcătorie (III.6), iar fapta îi este superioară. Însuși Stăpânul Divin al lumii este con­ti­nuu angajat în acțiune, silit fiind de Natură (III.22; IX.8) ca, de-a lungul ciclurilor cosmice, care se suc­ced la infinit, să reia mereu, de la început, ca un Sisif divin, creația lumii în care el nu are nici o fi­na­li­ta­te personală: „pentru mine (…) nu [mai] există nimic de înfăptuit în cele trei lumi, nimic ne­do­bân­dit care să trebuiască a fi dobândit, și totuși mă aflu în acțiune” (III.22) și „creez mereu din nou aceas­tă mulțime a ființelor, de nevoie, prin forța Naturii” (IX.8). În ordinea Naturii nu există opțiune, ci numai determinism și necesitate: „dacă (…) gândești «nu voi lupta», zadarnică îți este hotărârea; Na­tu­ra ta te va sili”, căci „ești legat de fapta născută din firea ta (…); ceea ce (…) nu dorești să făp­tu­iești, vei făptui silit” (XVIII.59-60). Legea proprie este, pentru fiecare ins, rodul propriilor sale fapte din viețile sale anterioare; omul este așa cum se face el însuși, este suma faptelor sale, existența și esența urmează actul (esse sequitur operari); insul este legat din naștere de anumite fapte, fiecare fap­tă purtând încărcătura faptelor sale anterioare. Ieșirea din acest lanț al determinismului Naturii nu este posibilă decât prin raportare la modelul divin, care este în același timp angajat în act, și totuși în afara lui: „deși eu sunt făptuitorul acestora, să știi totuși că sunt neclintitul nefăptuitor”, spune zeul (IV.13). Lumea este sacrificiul divinității supreme care și-a fărâmițat esența-i sacră, proiectând-o în forme spațio-temporale. Ca atare, actul divin este un sacrificiu de sine lipsit de finalitate personală, act gratuit sau simplu joc, cum îl califică unele texte filosofice (Brahma-sūtra II.134). Sacrificiul este sin­gu­rul gest liber care dizolvă actul, pentru că orice act, în afara celui sacrificial, înlănțuiește conștiința (III.9). De aceea, Kṛṣṇa îl învață pe Arjuna să dea un sens sacrificial actelor sale (IV.23), și în fe­lul acesta, participând la actul divin, să ia parte și el la creația cosmică, învârtind roata lumii (III.16), pe care a pus-o în mișcare autosacrificiul divin.

Sacrificiul pe care-l cere Kṛṣṇa lui Arjuna nu este sacrificiul îngust al ritualismului magic, bazat pe do ut des, în care se aduce o ofrandă materială zeului, spre a dobândi în schimb un avantaj personal. Aici ofran­da nu mai este o victimă sau un alt bun material, ci fapta de fiecare clipă pe care el trebuie să o dă­ru­ias­că [mental] principiului suprem, fără să și-o mai însușească, raportând-o la eul lui.

Divinitatea este liberă deoarece nu urmărește fructul acțiunilor sale; acesta este și tâlcul sacrificiului men­tal, căci renunțând la fructul faptei, esența acesteia se dizolvă, păstrându-i-se numai forma sa ex­te­rioa­ră. Sacrificiul mental este adevărata abținere de la act, iar cel înțelept își dă seama că făptuirea de­vi­ne identică cu nefăptuirea atunci când făptuiește numai cu trupul. Actul lipsit de participare este tot atât de formal ca și jocul cosmic al divinității supreme, devenind o modalitate în care libertatea este com­pa­ti­bi­lă cu necesitatea. Insul devine astfel un eliberat în viață (jīvanmukta), realizând paradoxul lo­tu­su­lui care stă în apă, și nu este udat. Adevărata libertate nu este cea a ascetului care se sufocă în izo­la­re, a celui care dezertează de la datorie, ci a celui care și-o verifică în mod eroic în viața care i-a fost hă­ră­zi­tă de propriile sale fapte, în împlinirea demnă a obligațiilor sale lumești, oricare ar fi ele.

De la începutul ei, gândirea indiană a considerat că izvorul durerii este dorința, și a căutat prin diverse mi­turi și filosofii să o excludă din câmpul conștiinței. Procedeul Gītei este însă mai radical; re­cu­nos­când în dorință doar o modalitate a intenției, ea cere o depășire a intenționalității conștiinței chiar când este vorba de împlinirea unor acte de fiziologie elementară, situate în zonele obscure sau semiobscure ale conștiinței:

«nu eu făptuiesc ceva», așa gândește cel concentrat care cunoaște adevărul, atunci când vede, aude atinge, miroase, (…) doarme, respiră (…). (V.8-9)

După cum rezultă din textul citat, de­pă­și­rea intenționalității se face prin cultivarea sentimentului de alienare: toată fenomenalitatea și contingența aparțin de fapt Naturii, iar eroarea constă în a le raporta la conștiința noastră, spunând: „făp­tu­i­to­rul sunt eu” (III.27). Conștiința în sine (ātman, „sinele“) este absolută, consubstanțială cu rea­li­ta­tea ultimă (Brahman), opusă Naturii. Înstrăinarea de contingență și fenomenalitate creează o con­tra­dic­ție între conștiința în sine (ātman) și eul empiric (ahaṃkāra) care este conștiința pentru sine, con­ști­in­ța posesiunii și a finitudinii. Cultivând această mare contradicție, se anulează celelalte dualității con­tra­dic­to­rii care alcătuiesc substanța eului (atracția și repulsia, iubirea și ura) generatoare de fericire și nefericire; alienarea duce în cele din urmă la egalitatea de spirit (samatā), la o anumită indiferență în care se privește cu aceiași ochi un bulgăre de pământ și o bucată de aur, un prieten sau un dușman și se transcend chiar valorile morale (V.18; XVIII.66).

Prin validarea actului pe planul in­ten­țio­na­li­tă­ții sale și nu pe cel al ma­te­ria­li­tă­ții sale, Bhagavad-gītā iese din făgașul vechilor credințe vedice. Con­vin­gân­du-l pe Arjuna să pornească o luptă fratricidă și să treacă peste implicațiile morale ale acesteia, Kṛṣṇa produce o ruptură în conștiința mitică a eroului. Eroul prin eminență al textelor vedice era Indra, zeul forței și al războiului; el a trebuit să lupte cu de­mo­nul Vṛta și cu monstrul tricefal pentru a salva zeii și lumea de la pieire, deoarece prin uciderea lor au fost recăpătate apele fertilizante pe care aceștia le zăvorâseră în adâncul pământului. Vṛtra și monstrul tricefal aveau rang de brahmani, și oricât de legitimă ar fi fost fapta lui Indra, el a săvârșit prin uciderea lor marele păcat al brahmanicidului. Hulit de toate ființele care îi strigau în față crima lui, spre a se descărca de cumplita ei greutate, Indra s-a rugat pe rând de pământ, de arbori și de femei să-i ia o parte din păcat asupra lor: de atunci există pe lume pământuri deșerte și crăpate, de atunci curge rășina din coaja crăpată a pomilor și sângele menstrual al femeilor. Vlăguit prin păcat de toată forța lui magică și războinică, el însuși, zeul forței, redus la dimensiunea unui atom, ajuns cea mai neputincioasă între ființe, a trebuit să stea ascuns, ghemuit în tulpina unui lotus timp de un an, cât a durat ispășirea, într-o stare vecină cu moartea. Revelația lui Kṛṣṇa privind sacrificiul faptelor îl absolvă pe Arjuna de responsabilitățile de care nu s-a putut sustrage nici Indra. Vechiul mit al lui Indra este depășit prin integrarea conștiinței eroului în mitul mai cuprinzător al sacrificiului sau, mai precis, al angajării în lume prin autosacrificiu, după modelul creatorului divin.

Pe de altă parte, trebuie să menționăm că teza transcenderii actului și a implicațiilor sale morale o găsim, anterior Gītei, în cea mai veche dintre Upaniṣade: Bṛhad-āraṇyaka-upaniṣad, IV.3.22, care, vorbind despre starea absolută a conștiinței, spunea că în aceasta se anulează toate valorile lumii contingente și că omul „nu este urmărit de fapta bună, nu este urmărit de fapta rea”.

În ansamblul său, morala intenționalistă a Gītei nu se regăsește decât în filosofia buddhistă a karman-ului. Deși nega existența unui sine absolut, filosofia buddhistă practica, și ea, aceeași despuiere de conștiința empirică:

și despre ceea ce este trecător, rău, supus schimbării, este cu neputință să spui despre aceasta: «acesta este al meu; acesta sunt eu; acesta este eul meu»? (Samyutta-nikāya, XXII.85.14).

Desprins de ideea sacrificiului ritual, Buddha cerea ca fiecare act, oricât ar fi el de neînsemnat – închiderea sau deschiderea unei uși, așezarea, scularea, culcarea, spălatul mâinilor sau al gurii – devenit obiect al extremei conștiințe să fie transfigurat, ca un act prin care s-ar contribui la progresul spiritual al tuturor creaturilor. Adevărata acțiune nu era cea săvârșită cu vorba sau cu fapta, ci cea săvârșită cu mintea; de aceea înlănțuirea prin karman nu revenea decât faptelor săvârșite cu ideea de „eu” și „al meu”. În consecință se punea accentul, în primul rând, pe asceza mentală care era socotită superioară celei trupești – iar morala buddhistă este, așa cum a calificat-o L. de la Vallée Poussin, „intenționalistă” (La morale bouddhique, Nouvelle Librairie Nationale, Paris, 1927, p. 127).

Transfigurarea experienței psiho-fiziologice capătă însă cea mai mare amploare în sincretismul religios tardiv al curentelor tantrice hinduiste sau buddhiste, în care sunt încorporate cele mai primitive credințe și practici asiatice. Aici asistăm la o zeificare a corpului și a existenței umane, aliată cu credința că detașarea este insuficientă și că ea trebuie realizată concret, verificată, tocmai în experiențele care i se opun cel mai mult, cum sunt în primul rând cele erotice; experiența erotică este transformată într-un act solemn (maithuna), devenind act liber și totodată aducător de mântuire. Există o prea mare consonanță între filosofia actului din Gītā și aceste formule spirituale alimentate de experiența religioasă a Asiei autohtone care caută perfecțiunea spirituală în transfigurarea experienței psiho-fiziologice, în atingerea desăvârșirii cu propriul trup, pentru a o considera doar ca o simplă consecință a religiozității vedice și indoeuropene. Taoismul chinez, expresie și el a unor experiențe religioase paleoasiatice, a descoperit formula de „a acționa ca și cum nu ai acționa” (wei-wu-wei), pe care G. Tucci o asemuiește cu renunțarea la fructul actelor (Storia della filosofia indiana, Editori Laterza, Bari, 1957, p. 512) din Gītā. Mesajul Gītei poate fi considerat drept unul al întregii Indii și chiar al Asiei, încredințate că experiența spirituală trebuie să angajeze în întregime ființa umană cu toate experiențele sale – transfigurându-le și nu suprimându-le – că omul nu se poate mântui de ce este teluric în el, decât plecând din adâncul eului său teluric.

Devine evident că Gītā a integrat toate mo­da­li­tă­ți­le de transcendere ale actului și ale conștiinței fenomenale, așezând lucid și deliberat formulele ritualiste ale lumii arhaice (ex. IX.27: „Tot ceea ce faci, mănânci, sacrifici, dăruiești sau înduri ca asceză, o fiu al lui Kuntī, fă-le ca [ofrandă] pentru mine”), alături de doctele formule de alienare ale conștiinței (ex. V.8-9, citat p. 15, jos), ea a reușit să decanteze astfel esența lor comună și semnificația lor universală, desprinsă de contextul cultural care le-a făcut posibile. De aceea ar fi greu să admitem că textul nostru marchează numai un moment sincretist; el este mai mult decât atât: un moment de lucidă analiză aspirând la descoperirea funcției comune în pluralitatea experiențelor spirituale indiene. Gestul acestui bilanț taxonomic mărturisește că ne aflăm într-un moment de maturitate culturală.

Europa a luat cunoștință de Gītā la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în 1785, data traducerii sale de către Charles Wilkins, unul dintre pionierii filologiei sanskrite. Deși ecoul ei a fost puternic în marile spirite romantice ale epocii (W. von Humboldt, la fel de impresionat ca Schlegel și Hegel, mulțumea, plin de pioșenie, Domnului pentru a-i fi dat zile să ajungă să citească acest mare poem), Europa a primit mesajul Gītei într-un moment când încă nu-și atinsese maturitatea, când nu ieșise din subiectivismul său cultural. S-a întâmplat cu dialogul dintre Kṛṣṇa și Arjuna același lucru care s-a mai întâmplat și cu alte monumente ale culturii indiene, ca să vorbească mai mult omului din secolul al XX-lea decât celui din secolul al XIX-lea care le-a descoperit prima dată. Tot așa, după cum Yoga nu putea fi înțeleasă fără o medicină psihosomatică și fără o psihologie a adâncurilor, după cum gramatica lui Pāṇini rămâne un text artificios fără o lingvistică structurală, și logica indiană greșit interpretată fără logica contemporană, tot așa și Gītā dezvăluie o problematică pe care cititorul de astăzi pare mai investit să și-o apropie, decât cel de o dinioară.

Scăpată de obsesia marilor sisteme metafizice, și evadată din incinta aridă a catedrelor și a tomurilor tehnice, filosofia europeană de la Nietzsche încoace, regăsind sinceritatea filosofiei antice, într-un efort de a remedia neliniștile omului îndurerat de precaritatea condiției sale, s-a revărsat în eseuri și literatură, iar prin aceasta în teatru și cinematografie. După ce a proclamat moartea lui Dumnezeu, golind lumea și conștiința de orice imanență, Nietzsche s-a străduit să descopere forma unui nou om, a unui nou erou angajat în lume dincolo de bine și de rău. Chipul eroului nietzschean a avut prea multe trăsături comune cu cel pe care-l impunea Kṛṣṇa lui Arjuna, pentru a nu-i tenta pe mulți la o apropiere a celor două modele. În controversa pe care a iscat-o această apropiere (cf. studiul lui T. Gelblum, India’s philosophies – whose presuppositions?, „Bull. of School of Oriental and African Studies“, t. XXVIII, Part. 2, 1965, pp. 308-318, în care contestă apropierea făcută de A. Coomaraswamy (în studiul Cosmopolitan view of Nietzsche, din volumul The dance of Shiva, New York, 1975) și de K.H. Potter (Presuppositions of India’s philosophies, Prentice-Hall, 1963) între conceptul indian al eliberării (mokṣa) și voința pentru putere) ținem hotărât partea acelora care nu văd în discursul lui Kṛṣṇa o teorie identică cu cea a supra-omului; totuși filosoful german deschide pentru lumea modernă o problematică a actului, a angajării în lume și a libertății, care face posibile soluții similare cu cele din Gītā. Ca și Kṛṣṇa, Nietzsche a susținut că de la disperarea absolută a omului prins în destin și în lanțul implacabil al determinismului fe­no­me­na­li­tă­ții se poate ajunge, paradoxal, la completa libertate prin abolirea finalității personale a actelor; adeziunea totală la totala necesitate instituie adevăratul eroism, iar acesta este de esență ascetică. Prin acceptarea și binecuvântarea lumii pământești, marele om se instalează în condiția divină a marelui artist, și actul său devine creație lipsită de sentimentul realizării personale. Acesta este motivul central al filosofiei nietzscheene pe care îl vor relua unii dintre cei ce l-au urmat. Ne referim în primul rând la fenomenologi și existențialiști, incluzând totodată și filonul literar post-nietzschean. Fenomenologia, și după ea existențialismul, au insistat asupra noțiunilor de intenție și dorință cu ajutorul cărora s-au delimitat cele două concepte majore de ființă-în-sine și ființă-pentru-sine. Ființa-pentru-sine este situată în domeniul finitudinii și al fe­no­me­na­li­tă­ții, fiind alimentată de dualitatea iubire-ură, în timp ce ființa-în-sine este existența pură lipsită de finalitate, ca și Sinele (ātman) din filosofia indiană. Diferența între cele două modalități ale ființei și ale conștiinței o dă natura actului (cu sau fără intenționalitate) care devine astfel suport, și mai mult decât atât, rădăcina întregii ontologii (cf. J.P. Sartre, Défense de l‘existentialisme, în „Action”, 29.12.1944, reprodus în G. Picon, Panorama de la nouvelle littérature française, Paris, 1960, p. 665: „De fapt omul nu poate decât să acționeze, gândurile sale sunt proiecte și angajări, sentimentele sale – întreprinderi (…), omul nu este, ci se face”). Depășirea intenționalității poate restitui fiecărui eveniment sau obiect din conținutul conștiinței o valoare numenală: fiecare act sau percepție, fiecare gest cotidian încetând să fie un mijloc devine un lucru sau un scop în sine, încărcat de aceeași solemnitate ca și în ritualizarea actelor (Referindu-se la Husserl și fenomenologi, Camus (Le mythe de Sisyphe, Essais, Paris, 1965, pp. 116-117) descria bogăția universului spiritual pe care îl deschideau: „Petala, trandafirul, borna kilometrică sau mâna umană au tot atâta importanță ca și iubirea, dorința sau legile gravitației (…) A gândi înseamnă să reînveți să vezi, să fii atent, înseamnă să-ți dirijezi conștiința, înseamnă să faci din fiecare idee și din fiecare imagine, în felul lui Proust, un loc privilegiat. În mod paradoxal, totul este privilegiat. Ceea ce justifică gândirea este extrema ei conștiință“). Nu trebuie să ne surprindă că în acest peisaj spiritual pe care l-a deschis Nietzsche, suprimarea intenționalității implică în mod structural sentimentul înstrăinării. Primul și poate cel important maestru întru filosofie al lui Camus, J. Grenier, al cărui interes pentru spiritualitatea indiană este un fapt notoriu, își începe succintul dar importantul său tratat asupra opțiunii (Le Choix, P.U.F., Paris, 1941, în care confrunta tezele filosofiei indiene și ale Gītei cu cele ale filosofiei occidentale) prin a constata că sentimentul general de înstrăinare față de lume este nu numai resortul dar și scopul filosofiei (ibidem, p. 3). Validarea de către Camus a acestei teze în eseistică și literatură îi este posterioară. Desigur, Camus i-a avut ca maeștri și pe Gide, Montherlant și Malraux, obsedați cu toții de ieșirea din finalitatea actului. Eroii lui Gide căutau ieșirea printr-un act gratuit lipsit de deliberare și străin de implicațiile sale etice; la Montherlant, indiferența apare în ideea de echivalare și de aparent amoralism universal, aparent, deoarece la capătul lui romancierul francez instaura un cult al ținutei și al generozității, drept singure valori ce pot rezista în confruntare cu universala vacuitate; Malraux, apropiat de soluțiile indiene prin formația lui de orientalist, și stăpânit fiind de modelul lui T.E. Lawrence, a căutat o eliberare în exercițiul ascetic al puterii sociale, în experiența istorică a eroilor „cuceritori“ practicată cu un scepticism al valorilor și fără finalitate personală.

Nietzsche, în mod direct, dar mai ales indirect, prin descendenții săi spirituali, a contribuit mai mult decât Schopenhauer, maestrul său spiritual – care a rămas, dintr-un anumit punct de vedere, izolat și fără răsunet – la pregătirea conștiinței europene, în vederea întâlnirii cu Gītā, deși el a respins în mod direct mesajul spiritual al Indiei, din aceleași rațiuni pentru care îl respinsese și pe cel creștin. Esența filosofiei indiene o constituie gestul patetic al conștiinței care se alienează de lume și de datele psiho-fiziologice prin anularea finalității personale, iar diversele formulări filosofice nu sunt decât teoretizarea în planul de suprafață – al conceptelor – a acestei experiențe de adâncime. Schopenhauer, ca și majoritatea celor care au încercat să acrediteze filosofia indiană în Europa, a insistat mai mult asupra acestei forme exterioare a spiritualității indiene, marcate de contextul ei cultural, formă care nu a convenit totdeauna rigorilor și exigențelor raționalismului european. În schimb Nietzsche și cei care l-au urmat au abordat aspectele de adâncime ale experienței spirituale, făcând posibil ca stările de conștiință și patetismul să capete un loc privilegiat într-o conștiință filosofică lărgită, cum este cea a omului tragic. Când se deschide scena dialogului din Gītā, Arjuna apare ca o conștiință tragică situată într-un impas fără speranță, încărcată de angoasă și de neputință, ca cea a unui erou modern în fața opțiunii, iar dialogul solemn nu este decât expresia dialecticii care face posibilă trecerea de la disperare la indiferență, și de la aceasta la frenezia care răzbate în ultimele strofe ale poemului indian: eroul își reia în mână arcul pe care-l lăsase să-i cadă, dându-și acum seama că nu există opțiune, că alegerea este hotărâtă de legea proprie a fiecărei ființe, că libertatea este cealaltă față a necesității, că anularea păcatului nu o aduce virtutea, ci libertatea actului.

Dincolo de conținutul său filosofic, poemul este încărcat de o măreție și fascinație ce țin de esența sa dramatică. Această esență se lasă descoperită prin analiza structurilor antinomice ale formei sale, antinomii care se rezolvă paralel cu cele ale conținutului său filosofic. Prima mare antinomie o dau susținătorii acestui neobișnuit dialog care aparțin planului uman și celui divin: divinul este reprezentat prin cea mai joasă ipostază a sa – cea a avatarului, iar umanul prin cea mai înaltă treaptă a sa – cea a eroului. Aici, personajul calificat pentru marele dialog, cel care primește revelația, este eroul și nu sfântul, deoarece condiția de erou o implică și pe cea de sfânt. Marele dialog are loc înaintea rezolvării unei mari antinomii istorice, accentuată de natura sa fratricidă, și spațiul în care se situează este țara nimănui, zonă neutră dar totodată și de maximă tensiune, în care se va dezlănțui drama. În Câmpia Legii, dialectica verticală a revelației se încrucișează grandios cu dialectica orizontală a istoriei. Paradoxal, în această interferență a dialecticilor, revelația nu are loc pentru a suspenda istoria și tragedia, ci tocmai pentru a o face posibilă; ea nu face decât să pună capăt contradicțiilor din conștiința eroului – care intenționa să împiedice conflictul – dezlănțuind astfel cea mai sumbră tragedie a eposului indian.

Kindle