Skip to content

Sāṁkhya-kārikā

Kindle

Īśvarakr̥ṣṇa

 1. दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदवघातके हेतौ। दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो­ऽभावात्॥
  • duḥkha + traya + abhighātāj – jijñāsā tad + avaghātake hetau, dr̥ṣṭe sāpārthā cen – na – ekāntāty + antato – abhāvāt.
  • Din loviturile întreitei suferințe1 (duḥkha) se naște dorința de a cu­noaș­te mij­loa­ce­le îndepărtării acesteia; dacă s-ar obiecta că de­oa­re­ce mij­loa­ce­le de în­de­păr­ta­re ale în­tre­i­tei su­fe­rin­țe fiind cu­nos­cu­te, aceas­tă do­rin­ță de a cu­noaș­te este fără rost, răs­­pun­­dem nu!, de­oa­re­ce aces­­te mij­loa­ce nu sunt com­ple­te și de­fi­ni­ti­ve.
 2. दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धि­क्षयातिशय­युक्तः। तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्त­ज्ञ­विज्ञानात्॥
  • dr̥ṣṭavad + ānuśravikaḥ sa hy – aviśuddhi + kṣaya + atiśaya + yuktaḥ, tad + viparītaḥ śreyān vyakta + avyakta + jña + vijñānāt.
  • Revelația (ānuśravika) este asemănătoare cu mij­loa­cele cu­nos­cute, legată de im­pu­ri­ta­te (aviśuddhi), caducitate, dis­tru­ge­re (kṣaya) și lipsită de măsură (atiśaya); opus și superior aces­te­ia este mij­lo­cul rezultat din cu­noaș­te­rea dis­cri­mi­na­ti­vă (vijñāna) a Celui Ma­ni­fes­tat (vyakta), a Celui Ne­ma­ni­fes­tat (avyakta) și a Celui care cu­noaș­te (jña).
 3. मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृति­विकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः॥
 4. दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च, सर्व­प्रमाण­सिद्धत्वात्। त्रिवि­धं प्रमाणमिष्टं प्रमेय­सिद्धिः प्रमाणाद्धि॥
  • dr̥ṣṭam – anumānam – āpta + vacanaṁ ca, sarva + pramāṇa + siddhatvāt, tri + vidhaṁ pramāṇam – iṣṭaṁ prameya + siddhiḥ pramāṇād – dhi.
  • Percepția (dr̥ṣṭa), in­fe­ren­ța (anumāna) și cuvântul (vacana) celor care au do­bân­dit di­rect ade­vă­rul sunt considerate ca întreitul ins­tru­ment al cu­noaș­te­rii co­rec­te (pramāṇa), de­oa­re­ce prin ele se realizează toate ins­tru­men­te­le de cu­noaș­te­re co­rec­tă (pramāṇa); în ade­vă­r, obiectul cu­noaș­te­rii (prameya) este de­ter­mi­nat prin cu­noaș­te­rea co­rec­tă (pramāṇa).
 5. प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं, त्रि­विधमनुमानमाख्यातम्। तल्लिङ्ग­लिङ्गि­पूर्वकमाप्त­श्रुतिराप्त­वचनं च॥
  • prativiṣayādhyavasāyo dr̥ṣṭaṁ tri + vidham – anumānam – ākhyātam, tal + liṅga + liṅgi + pūrvakam – āpta + śrutir – āpta + vacanaṁ ca.
  • Percepția este de­ter­mi­na­rea care privește obiec­te­le simțurilor: se consideră că in­fe­ren­ța (anumāna) este de trei feluri; ea este bazată pe relația din­tre semn (liṅga) și obiectul sem­ni­fi­cat (liṅgin). Cu­vân­tul (vacana) celor care au do­bân­dit di­rect ade­vă­rul este re­ve­la­ția (śruti) celor care au cu­nos­cut di­rect ade­vă­rul.
 6. सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणाम्प्रतीतिरनुमानात्। तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्सिद्धम्॥
  • sāmānyatastu dr̥ṣṭād – atīndriyāṇām – pratītir – anumānāt, tasmād – api ca – asiddhaṁ parokṣam – āptāgamāt – siddham.
  • Dovedirea celor ce sunt dincolo de simțuri (indriya) rezultă din in­fe­ren­ța (anumāna) bazată pe analogie; ceea ce-i obscur și nedovedit prin aceasta (sc. in­fe­ren­ța bazată pe analogie) este dovedit prin revelația transmisă de cei care au cu­nos­cut ade­vă­rul în mod di­rect.
 7. अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रिय­घातान्मनो­ऽनवस्थानात्। सौक्ष्म्याद्व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च॥
  • atidūrāt – sāmīpyād – indriya + ghātān – mano – anavasthānāt, saukṣmyād – vyavadhānād – abhibhavāt – samānābhihārāc – ca.
  • Neper­ce­pe­rea poate rezulta din dis­tan­ța prea mare, apropiere prea mare, lezarea or­ga­ne­lor sen­zo­ria­le (indriya), ins­ta­bi­li­ta­tea mentală (manas), subtilitate, in­ter­pu­ne­re, con­tra­ca­ra­re, jux­ta­pu­ne­rea unor obiec­te similare.
 8. सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिर्नाभावात्कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादि तच्च कार्यं प्रकृति­सरूपं विरूपं च
  • saukṣmyāt – tad + anupalabdhir – na – abhāvāt – kāryatas – tad + upalabdheḥ, mahad + ādi tac – ca kāryaṁ prakr̥ti + sarūpaṁ virūpaṁ ca.
  • Neper­ce­pe­rea acesteia (sc. Na­tu­ra) rezultă din caracterul său subtil și nu din non­exis­ten­ța ei; per­ce­pe­rea acesteia se face plecând de la efectele sale; Cel Mare (mahat) și celelalte Prin­ci­pii sunt efectul neasemănător și totuși asemănător cu Na­tu­ra (prakr̥ti).
 9. असदकरणादुपादान­ग्रहणात्सर्व­सम्भवाभावात्। शक्तस्य शक्य­करणात्कारण­भावाच्च सत्कार्यम्॥
  • asad + akaraṇād – upādāna + grahaṇāt – sarva + sambhavābhāvāt, śaktasya śakya + karaṇāt – kāraṇa + bhāvāc – ca sat + kāryam.
  • Efectul există în cauză de­oa­re­ce ceea ce-i nonexistent nu poate fi produs, de­oa­re­ce cauza sub­stan­ția­lă poate fi obținută, de­oa­re­ce nu este posibil orice din orice, de­oa­re­ce există po­si­bi­li­ta­te de ma­ni­fes­ta­re numai pentru ceea ce-i posibil, de­oa­re­ce efectul are natura cauzei sale.
 10. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्। सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्॥
  • hetumad – anityam – avyāpi sakriyam – anekam – āśritaṁ liṅgam, sāvayavaṁ para + tantraṃ vyaktaṁ viparītam – avyaktam.
  • Cel Manifestat are o cauză (hetu) care-l produce, este neetern (anitya), ne­pă­trun­ză­tor (avyāpin), activ (sakriya), mul­ti­plu (aneka), dependent (āśrita), semn (liṅga), alcătuit din părți (sāvayava), sub­or­do­nat (para-tantra); Cel Ne­ma­ni­fes­tat (avyakta) este invers decât Cel Manifestat (vyakta).
 11. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनम्प्रसव­धर्मि। व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीत­स्तथा च पुमान्॥
  • tri + guṇam – aviveki viṣayaḥ sāmānyam – acetanam – prasava + dharmi, vyaktaṁ tathā pradhānaṁ tad + viparīta + stathā ca pumān.
  • Cel Manifestat este al­că­tu­it din cele trei Tendințe (guṇa), este ne­de­o­se­bit (avivekin), este obiect al cu­noaș­te­rii (viṣaya), comun (sāmānya), lipsit de gân­di­re (acetana), are vir­tuți ge­ne­zi­ce; la fel și Cel Pre­sta­bi­lit; Cel Mas­cu­lin este in­vers decât aces­ta și totuși la fel.
 12. प्रीत्यप्रीति­विषादात्मकाः प्रकाश­प्रवृत्ति­नियमार्थाः। अन्यो­ऽन्याभिभवाश्रय­जनन­मिथुन­वृत्तयश्च गुणाः॥
  • prīty + aprīti + viṣādātmakāḥ prakāśa + pravr̥tti + niyama + arthāḥ, anyo – anyābhibhavāśraya + janana + mithuna + vr̥ttayaś – ca guṇāḥ.
  • Tendințele (guṇa) au ca esență plă­ce­rea (prīti), ne­plă­ce­rea (aprīti), de­pri­ma­rea; ele au ca scop lu­mi­na­rea (prakāśa), punerea în ac­ti­vi­ta­te (pravr̥tti), stagnarea; ele ac­țio­nea­ză re­ci­proc în contracarare, sprijinire, producere și aso­cie­re.
 13. सत्त्वं लघु प्रकाशकमुपष्टम्भकं चलं च रजः। गुरु वरणकमेव तमः, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः॥
  • sattvaṁ laghu prakāśakam – upaṣṭambhakaṁ calaṁ ca rajaḥ, guru varaṇakam – eva tamaḥ, pradīpavac – ca – arthato vr̥ttiḥ.
  • Se știe că sattva este ușurare (laghu) și luminare (prakāśaka), ca rajas este cel care spri­ji­nă acțiunea și este mobil (cala), că tamas este numit în­gre­u­na­re (guru) și în­tu­ne­ca­re (varaṇaka), și că ac­ti­vi­ta­tea lor este ca funcționarea unei lămpi, în ve­de­rea unui scop.
 14. अविवेक्यादिस्सिद्धस्त्रैगुण्यात्तद्विपर्ययाभावात्। कारणगुणात्मकत्वात्कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्॥
  • avivekyādis – siddhas – trai + guṇyāt – tad + viparyayābhāvāt, kāraṇa + guṇātmakatvātkāryasyāvyaktam – api siddham.
  • Faptul că este nedeosebit și restul calităților sunt dovedite de existența celor trei Ten­din­țe și de absența lor în cel ce este opus acestuia; Cel Ne­ma­ni­fes­tat este do­ve­dit, de­oa­re­ce cauza conține în natura ei calitățile efectului.
 15. भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च। कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य॥
  • bhedānāṁ parimāṇāt – samanvayāc – chaktitaḥ pravr̥tteś – ca, kāraṇa + kārya + vibhāgād – avibhāgād – vaiśva + rūpyasya.
  • Există o cauză nemanifestată, de­oa­re­ce există criteriu de măsură al di­fe­ren­ție­ri­lor, de­oa­re­ce există conexiune, de­oa­re­ce punerea în mișcare provine din energie (śakti),
 16. कारणमस्त्यव्यक्तम्प्रवर्तते त्रि­गुणतः समुदयाच्च। परिणामतः सलिलवत्प्रतिप्रति­गुणाश्रय­विशेषात्॥
  • kāraṇam – asty – avyaktam – pravartate tri + guṇataḥ samudayāc – ca, pariṇāmataḥ salilavat – pratiprati + guṇāśraya + viśeṣāt.
  • Deoarece cauza se separă de efect, de­oa­re­ce el (sc. Cel Ne­ma­ni­fes­tat) nu se se­pa­ră de Cel care are toate formele; aces­ta ac­țio­nea­ză precum apa prin trans­for­ma­rea rezultată din di­fe­ren­țe­le bazate pe cum­pă­ni­rea din­tre Tendințe (guṇa).
 17. संघात­परार्थत्वात्त्रि­गुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्। पुरुषो­ऽस्ति भोक्तृ­भावात्कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च॥
  • saṁghāta + parārthatvāt – tri + guṇa + ādi + viparyayād – adhiṣṭhānāt, puruṣo – asti bhoktr̥ + bhāvāt – kaivalya + arthaṁ pravr̥tteś – ca.
  • Spi­ri­tul (puruṣa) există, de­oa­re­ce agregarea are un scop în afară de ea, de­oa­re­ce există ceva opus celor trei Tendințe (guṇa) și restului, de­oa­re­ce există ie­rar­hie, de­oa­re­ce există ci­ne­va care are parte, de­oa­re­ce ac­ti­vi­ta­tea există în scopul izo­lă­rii (kaivalya).
 18. जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च। पुरुष­बहुत्वं सिद्धं त्रै­गुण्य­विपर्ययाच्चैव॥
  • janana + maraṇa + karaṇānāṁ pratiniyamād – ayugapat + pravr̥tteś – ca, puruṣa + bahu + tvaṁ siddhaṁ trai + guṇya + viparyayāc – ca – eva.
  • Pluritatea spiritelor (puruṣa) este dovedită, de­oa­re­ce există un caracter in­di­vi­dual al naș­te­rii (janana), al morții (maraṇa) și al ins­tru­men­telor (karaṇa) de cu­noaș­te­re și de ac­țiu­ne, de­oa­re­ce acționarea este ne­con­co­mi­ten­tă și de­oa­re­ce exis­tă o opoziție a celor trei Ten­din­țe (guṇa).
 19. तस्माच्च विपर्यासात्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। कैवल्यम्माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च॥
  • tasmāc – ca viparyāsāt – siddhaṁ sākṣitvam – asya puruṣasya, kaivalyam – mādhyasthaṁ draṣṭr̥tvam – akartr̥ + bhāvaś – ca.
  • Din existența acestui contrast este dovedit și caracterul de martor (sākṣitva) al Spi­ri­tu­lui (puruṣa), izolarea (kaivalya), ne­u­tra­li­ta­tea (mādhyastha), faptul că este numai spectator (draṣṭr̥tva), precum și că nu are ca­li­ta­tea de agent.
 20. तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्। गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः॥
  • tasmāt – tat + saṁyogād – acetanaṁ cetanāvad + iva liṅgam, guṇa + kartr̥tve – api tathā karteva bhavaty – udāsīnaḥ.
  • De aceea, din unirea (sc. Naturii) cu aces­ta (sc. Spi­ri­tul), Sem­nul care este lipsit de gân­di­re apare ca și cum ar avea gân­di­re; deși ca­li­ta­tea de agent apar­ți­ne Ten­din­țe­lor (guṇa), totuși Cel Străin (sc. Spi­ri­tul) apare ca un agent.
 21. पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। पंग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः॥
 22. प्रकृतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि॥
  • prakr̥ter – mahāṁstato – ahaṅkāras – tasmād – gaṇaś – ca ṣoḍaśakaḥ, tasmād – api ṣoḍaśakāt – pañcabhyaḥ pañca bhūtāni.
  • Din Natură provine Cel Mare, din aces­ta Eul și din Eu seria celor 16; din 5 din­tre cele 16, provin cele 5 Ele­men­te sen­si­bi­le (bhūta).
   1. cele 16 aici sunt: 6 forțe (indriya) ale cunoașterii (buddha/jñāna): mintea (manas), auzul (śrotra), sensibilitatea tactilă (tvac), văzul (cakṣus), gustul (rasana) și mirosul (ghrāṇa); 5 forțe (indriya) ale acțiunii (karman): cuvântul (vāc), mâna (pāṇi), piciorul (pāda), organul genital (upastha) și organul excretor (pāyu); 5 elemente subtile (tanmātra): sunet (śabda), atingere (sparśa), formă (rūpa), gust (rasa) & miros (gandha).
   2. din cele 5 elemente subtile (tanmātra) rezultă cele 5 elemente sensibile (bhūta): din sunet (śabda) → eterul/spațiul (ākāśa), din atingere (sparśa) → aerul (vāyu/vāta), din formă (rūpa) → focul (tejas/agni), din gust (rasa) → apa (ap) și din miros (gandha) → pământul (pr̥thvī/pr̥thivī).
 23. अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्। सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्॥
  • adhyavasāyo buddhir – dharmo jñānaṁ virāga aiśvaryam, sāttvikam – etad – rūpaṁ tāmasam – asmād – viparyastam.
  • Intelectul (buddhi) este de­ter­mi­na­re; virtutea (dharma), Cu­noaș­te­rea (jñāna), in­di­fe­ren­ța (virāga) și puterea (aiśvarya) sunt formele sale care țin de sattva; cele care țin de tamas sunt opuse.
 24. अभिमानोऽहङ्कारः तस्माद्द्विविधः प्रवर्त्तते सर्गः एकादशश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकश्चैव
  • abhimāno – ahaṅkāraḥ tasmād – dvi + vidhaḥ pravarttate sargaḥ, ekādaśaś – ca gaṇas – tan + mātra + pañcakaś – ca – eva.
  • Eul (ahaṅkāra) este conștiința de sine; plecând de la aces­ta, creația pornește în două feluri: ca serie a celor 11 și ca cele 5 Ele­men­te sub­ti­le (tanmātra).
   1. cele 11 sunt 6 forțe (indriya) ale cunoașterii (buddha/jñāna): mintea (manas), auzul (śrotra), sensibilitatea tactilă (tvac), văzul (cakṣus), gustul (rasana) și mirosul (ghrāṇa); 5 forțe (indriya) ale acțiunii (karman): cuvântul (vāc), mâna (pāṇi), piciorul (pāda), organul genital (upastha) și organul excretor (pāyu).
   2. cele 5 elemente subtile (tanmātra): sunet (śabda), atingere (sparśa), formă (rūpa), gust (rasa) & miros (gandha).
 25. सात्त्विक एकादशकः प्रवर्त्तते वैकृतादहङ्कारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तामसः तैजसादुभयम्
  • sāttvika ekādaśakaḥ pravarttate vaikr̥tād – ahaṅkārāt, bhūta + ādes – tanmātraḥ sa tāmasaḥ taijasād – ubhayam.
  • Cele 11 care țin de sattva pornesc din Eul (ahaṅkāra) care se mo­di­fi­că. Ele­men­tele sub­ti­le pornesc din Eul obârșiei Ele­men­te­lor; aces­ta ține de tamas; amân­do­uă pornesc din Eul pasional.
 26. बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि। वाक्पाणिपादपायूपस्थान् कर्मेन्द्रियाण्याहुः॥
  • buddha + indriyāṇi cakṣuḥ + śrotra + ghrāṇa + rasana + tvag + ākhyāni, vāk + pāṇi + pāda + pāyu + upasthān karma + indriyāṇy – āhuḥ.
  • Văzul (cakṣus), auzul (śrotra), mirosul (ghrāṇa), gustul (rasana) și sensibilitatea tac­ti­lă (tvac) sunt numite for­țe­le (indriya) Cu­noaș­te­rii (buddha). Cuvântul (vāc), mâinile (pāṇi), picioarele (pāda), organele excretorii (pāyu) și genitale (upastha) sunt numite for­țe­le acțiunii (karman).
 27. उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्। गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं बाह्यभेदाश्च॥
  • ubhaya + ātmaka + matra manaḥ saṅkalpakam – indriyaṁ ca sādharmyāt, guṇa + pariṇāma + viśeṣān – nānātvaṁ bāhya + bhedāś – ca.
  • Între acestea, Simțul intern (manas) are natura amândurora; el este cel care ho­tă­răște și este forță (indriya) din cauza ase­mă­nă­rii. Diversitatea și de­o­se­bi­ri­le ex­ter­ne provin din trans­for­mă­ri­le (pariṇāma) specifice Ten­din­țe­lor (guṇa).
 28. शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः। वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्॥
  • śabda + ādiṣu pañcānām – ālocana + mātram – iṣyate vr̥ttiḥ, vacana + ādāna + viharaṇa + utsarga + ānandāś – ca pañcānām.
  • Activitatea celor 5 în do­me­niul sunetului (sabda) și al celorlalte este con­si­de­ra­tă ca simplă percepere; vorbirea (vacana), apu­ca­rea (ādāna), mer­sul (viharaṇa), excreția (utsarga) și bucuriile (ānanda) cărnii sunt ale celor 5 (sc. for­țe ale acțiunii).
 29. स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या। सामान्यकरणवृतिः प्राणाद्या वायवः पञ्च॥
  • svālakṣaṇyaṁ vr̥ttis – trayasya sā – eṣā bhavaty – asāmānyā, sāmānya + karaṇa + vr̥tiḥ prāṇa + ādyā vāyavaḥ pañca.
  • Activitatea celor 3 are semn distinctiv propriu și nu este co­mu­nă; cele 5 vân­turi (vāyu) începând cu prāṇa sunt ac­ti­vi­ta­tea co­mu­nă a ins­tru­men­telor.
   1. activitatea celor 3: determinarea (adhyavasāya/abhibuddhi) pentru intelect (buddhi), conștiința de sine (abhimāna) pentru eul empiric (ahaṁkāra) și hotărârea (samkalpa) pentru minte (manas).
   2. cele 5 vânturi (vāyu) sunt: suflul ce iese (prāṇa), suflul contrar (apāna), suflul echidistant (samāna), suflul răspândit (vyāna) și suflul ascendent (udāna).
 30. युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च निर्दिष्टा। दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः
  • yugapac – catuṣṭayasya tu vr̥ttiḥ kramaśaś – ca nirdiṣṭā, dr̥ṣṭe tathā – apy – adr̥ṣṭe trayasya tat + pūrvikā vr̥ttiḥ.
  • Activitatea celor patru este con­si­de­ra­tă ca simultană și suc­ce­sivă; ac­ti­vi­ta­tea celor trei, chiar dacă obiectul nu este văzut, este precedată de aceasta (sc. ac­ti­vi­ta­tea for­țe­lor de Cu­noaș­te­re).
   1. activitatea celor 4: intelectul (buddhi), eul empiric (ahaṁkāra), mintea (manas) și un simț/forță (indriya).
   2. activitatea celor 3: intelectul (buddhi), eul empiric (ahaṁkāra) și mintea (manas).
 31. स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहैतुकीं वृत्तिम्। पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्कार्यते करणम्॥
  • svāṁ svāṁ pratipadyante paras + parākūta + haitukīṁ vr̥ttim, puruṣa + artha eva hetur – na kenacit – kāryate karaṇam.
  • Ele își realizează ac­ti­vi­ta­tea lor proprie având drept cauză im­pul­su­ri­le reciproce; nu­mai fo­lo­sul Spi­ri­tu­lui (puruṣa) este cauza (hetu), căci ins­tru­mentul (karaṇa) nu este ac­țio­nat de altceva.
   1. ele = cele 13 instrumente: intelectul (buddhi), eul empiric (ahaṁkāra), mintea (manas), 5 forțe (indriya) ale cunoașterii (buddha/jñāna): auzul (śrotra), sensibilitatea tactilă (tvac), văzul (cakṣus), gustul (rasana) și mirosul (ghrāṇa); 5 forțe (indriya) ale acțiunii (karman): cuvântul (vāc), mâna (pāṇi), piciorul (pāda), organul genital (upastha) și organul excretor (pāyu).
 32. करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्। कार्यं च तस्य दशधा हार्यं धार्यं प्रकाश्यं च॥
  • karaṇaṁ trayo + daśa + vidhaṁ tad + āharaṇa + dhāraṇa + prakāśa + karam, kāryaṁ ca tasya daśa + dhā hāryaṁ dhāryaṁ prakāśyaṁ ca.
  • Instrumentul este de 13 feluri, iar acțiunea lui este apu­ca­rea, susținerea și luminarea; efectul lui – cel apucat, susținut și luminat – este de 10 feluri.
   1. vezi 31a.
 33. अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्। साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्॥
  • antaḥ + karaṇaṁ tri + vidhaṁ daśa + dhā bāhyaṁ trayasya viṣaya + ākhyam, sāmprata + kālaṁ bāhyaṁ tri + kālam + ābhyantaraṁ karaṇam.
  • Instrumentul intern (antaḥkaraṇa) este de 3 feluri; cel extern este de 10 fe­luri și este numit obiect al celor 3; cel extern este al timpului prezent; cel in­tern, al celor 3 timpuri.
   1. instrumentul intern (antaḥkaraṇa): intelectul (buddhi), eul empiric (ahaṁkāra) și mintea (manas), 
   2. instrumentul extern (bāhyakaraṇa): 5 forțe (indriya) ale cunoașterii (buddha/jñāna): auzul (śrotra), sensibilitatea tactilă (tvac), văzul (cakṣus), gustul (rasana) și mirosul (ghrāṇa); 5 forțe (indriya) ale acțiunii (karman): cuvântul (vāc), mâna (pāṇi), piciorul (pāda), organul genital (upastha) și organul excretor (pāyu).
 34. बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयीणि। वाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पञ्चविषयीणि॥
  • buddhi + indriyāṇi teṣāṁ pañca viśeṣa + aviśeṣa + viṣayīṇi, vāg – bhavati śabda + viṣayā śeṣāṇi tu pañca + viṣayīṇi.
  • Între acestea, cele 5 for­țe ale Cu­noaș­te­rii (buddhi-indriya) au ca obiect ceea ce este distinct și ceea ce este ne­dis­tinct; vorbirea are numai sunetul drept obiect, însă celelalte au 5 obiec­te.
 35. सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयमवगाहते यस्मात्। तस्मात्त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि॥
  • sāntaḥ + karaṇā buddhiḥ sarvaṁ viṣayam – avagāhate yasmāt, tasmāt – tri + vidhaṁ karaṇaṁ dvāri dvārāṇi śeṣāṇi.
  • Deoarece Intelectul (buddhi) împreună cu ins­tru­mentul intern (antaḥkaraṇa) pă­trun­de în­tre­gul obiect, de aceea întreitul ins­tru­ment este cel care are poarta, iar restul (sc. ins­tru­men­telor) sunt porțile.
 36. एते प्रदीपकल्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः। कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति॥
  • ete pradīpakalpāḥ paraspara + vilakṣaṇā guṇa + viśeṣāḥ, kr̥tsnaṁ puruṣasyaarthaṁ prakāśya buddhau prayacchanti.
  • Aceste modificări specifice ale Ten­din­țe­lor (guṇa), deosebite între ele, asemenea unei lămpi, luminând în întregime obiec­te­le lor, le prezintă Intelectului (buddhi) spre fo­lo­sul Spi­ri­tu­lui (puruṣa).
 37. सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात्पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्॥
  • sarvaṁ pratyupabhogaṁ yasmāt – puruṣasya sādhayati buddhiḥ, saiva ca viśinaṣṭi punaḥ pradhāna + puruṣa + antaraṁ sūkṣmam.
  • Deoarece Intelectul (buddhi) este cel care face să se în­­de­pli­neas­că toate, pentru ca Spi­ri­tul (puruṣa) să aibă parte de ele, de aceea numai el (sc. In­te­lec­tul) dis­tin­ge deosebirea sub­ti­lă din­tre Cel Pre­sta­bi­lit (pradhāna) și Spi­rit (puruṣa).
 38. तन्मात्राण्यविशेषाः तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः। एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च॥
  • tan + mātrāṇy – aviśeṣāḥ tebhyo bhūtāni pañca pañcabhyaḥ, ete smr̥tā viśeṣāḥ śāntā ghorāś – ca mūḍhāś – ca.
  • Ele­men­tele sub­ti­le (tanmātra) nu sunt dis­tinc­te (aviśeṣa); din acestea 5 pro­vin cele 5 Ele­men­te sen­si­bi­le (bhūta); acestea sunt știute ca dis­tinc­te, de­oa­re­ce sunt calme (śānta), violente (ghora) și inerte (mūḍha).
 39. सूक्ष्मा मातापितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजा निवर्तन्ते॥
  • sūkṣmā mātā + pitr̥ + jāḥ saha prabhūtais – tri + dhā viśeṣāḥ syuḥ, sūkṣmās – teṣāṁ niyatā, mātā + pitr̥ + jā nivartante.
  • Cele dis­tinc­te ar fi de trei feluri: cele sub­ti­le, cele născute din mamă și tată, pre­cum și cele vi­zi­bi­le; din­tre acestea, cele sub­ti­le sunt stabile, cele născute din ma­mă și tată dis­par.
   1. cele subtile = corpul subtil (liga/sūkṣma-śarīra) alcătuit din intelect (buddhi), eul empiric (ahaṁkāra), minte (manas), 5 forțe (indriya) ale cunoașterii (buddha/jñāna): auzul (śrotra), sensibilitatea tactilă (tvac), văzul (cakṣus), gustul (rasana) și mirosul (ghrāṇa); 5 forțe (indriya) ale acțiunii (karman): cuvântul (vāc), mâna (pāṇi), piciorul (pāda), organul genital (upastha) și organul excretor (pāyu); 5 elemente subtile (tanmātra): sunet (śabda), atingere (sparśa), formă (rūpa), gust (rasa) & miros (gandha).
   2. cele născute din tată și mamă = corpul grosier (sthūla-śarīra) alcătuit din 5 elemente sensibile (bhūta): eterul/spațiul (ākāśa), aerul (vāyu/vāta), focul (tejas/agni), apa (ap) și pământul (pr̥thvī/pr̥thivī).
 40. पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतम्महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्। संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम्॥
  • pūrva + utpannam – asaktaṁ niyatam – mahad + ādi + sūkṣma + paryantam, saṁsarati nirupabhogaṁ bhāvair – adhivāsitaṁ liṅgam.
  • Sem­nul (liṅga), cel produs la Început, nelegat (asakta), stabil (niyata), care în­ce­pe cu Cel Mare (mahat) și sfârșește cu Ele­men­tele sub­ti­le (sūkṣma), trans­mi­grea­ză, nu are parte și este afectat de stări.
 41. चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा च्छाया। तद्वद्विनाऽविशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्॥
  • citraṁ yathā – āśrayamr̥te sthāṇv + ādibhyo vinā yathā cchāyā, tadvad – vinā – aviśeṣair – na tiṣṭhati nirāśrayaṁ liṅgam.
  • După cum nu există pictură fără un suport (āśraya), după cum nu există um­bră fără un stâlp sau altceva asemănător, tot așa, fără cele dis­tinc­te, Sem­nul (liṅga) nu stă lipsit de su­port (āśraya).
 42. पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन। प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद्व्यवतिष्ठते लिङ्गम्॥
  • puruṣa + artha + hetukam – idaṁ nimitta + naimittika + prasaṅgena, prakr̥ter – vibhutva + yogān – naṭavad – vyavatiṣṭhate liṅgam.
  • Având drept temei fo­lo­sul Spi­ri­tu­lui (puruṣa), aces­ta (sc. corpul subtil), prin asocierea cau­zei eficiente și a efectului apare, din unirea cu puterea Naturii, ca un actor dramatic.
 43. सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः। दृष्टा करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणः कललाद्याः॥
  • sāṁsiddhikāś – ca bhāvāḥ prākr̥tikā vaikr̥tāś – ca dharma + ādyāḥ, dr̥ṣṭā karaṇa + āśrayiṇaḥ kārya + āśrayiṇaḥ kalala + ādyāḥ.
  • Stările (bhāva), începând cu virtutea, sunt pregătite de dinainte, na­tu­ra­le și căpătate; se con­si­de­ră că ele au ca suport ins­tru­mentul; embrionul (kalala) și celelalte au ca su­port efectul.
   1. cele 8 stări (bhāva) sunt: virtutea (dharma), cunoașterea (jñāna), renunțarea (vairāgya), puterea (aiśvarya), nevirtutea (adharma), necunoașterea (ajñāna), nerenunțarea (avairāgya), neputința (anaiśvarya); primele 4 țin de sattva, celelalte 4 de tamas, fiind cauzele eficiente ale transmigrării corpului subtil.
 44. धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण। ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः॥
  • dharmeṇa gamanam – ūrdhvaṁ gamanam – adhastād – bhavaty – adharmeṇa, jñānena ca – apavargo viparyaya + ādiṣyate bandhaḥ.
  • Mersul în sus este prin virtute (dharma); mersul în jos este prin nevirtute (adharma); eliberarea (apavarga) se do­bân­deș­te prin Cu­noaș­te­re (jñāna), iar în­lăn­țu­i­rea (bandha) prin ceea ce-i opus.
 45. वैराग्यात्प्रकृति­लयः संसारो भवति राजसाद्रागात्। ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात्तद्विपर्यासः
  • vairāgyātprakr̥ti + layaḥ, saṁsāro bhavati rājasād – rāgāt, aiśvaryād – avighāto viparyayāt – tad + viparyāsaḥ.
  • Din renunțare (vairāgya) rezultă resorbția în Natură; transmigrarea (saṁsāra) rezultă din pa­siu­ni­le ce țin de rajas; din putere rezultă lipsa obstacolului; din ceea ce-i opus re­zul­tă con­tra­riul.
 46. एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः। गुणवैषम्यविमर्देन तस्य भेदास्तु पञ्चाशत्॥
  • eṣa pratyaya + sargo viparyaya + aśakti + tuṣṭi + siddhy + ākhyaḥ, guṇa + vaiṣamya + vimardena tasya bhedās – tu pañcāśat.
  • Acesta (sc. complexul celor 8 cauze cu 8 efecte) este creația gândirii numită eroa­re (viparyaya), in­ca­pa­ci­ta­te (aśakti), mulțumire (tuṣṭi) și realizare (siddhi); ea este de 50 de feluri, re­zul­ta­tă din lupta Ten­din­țe­lor (guṇa) care nu sunt egale.
 47. पञ्च विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्। अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिर्नव­धा­ऽष्ट­धा­सिद्धिः
  • pañca viparyaya + bhedā bhavanty – aśaktiś – ca karaṇa + vaikalyāt, aṣṭāviṁśati + bhedā tuṣṭir – nava + dhā – aṣṭa + dhā + siddhiḥ,
  • Există 5 feluri de erori (viparyaya) și 28 de feluri de neputințe (aśakti), rezultate din in­fir­mi­ta­tea ins­­tru­­men­tu­lui (karaṇa); mul­țu­mi­rea (tuṣṭi) este de 9 feluri și realizarea (siddhi) de 8 fe­luri.
   1. cele 5 feluri de erori (viparyaya/avidyā): obscuritatea (tamas) este de 8 feluri, confuzia (moha) este de 8 feluri, marea confuzie (mahāmoha) este de 10 feluri, întunecimea (tāmisra) este de 18 feluri și totala întunecime a spiritului / întunecimea oarbă (andhatāmisra).
   2. 28 de feluri de neputințe (aśakti): 11 ale instrumentelor (indriya): urechea – surzenia, pielea – lepra, ochiul – orbirea, limba – insensibilitatea, nasul – absența mirosului, gura – muțenia, mâinile – infirmitatea, picioarele – șchiopătarea, organul sexual – impotența, organul excretor – constipația, mintea – nebunia; 17 ale intelectului (buddhi) reprezintă opusul celor 9 mulțumiri (tuṣṭi) și 8 desăvârșiri (siddhi).
   3. 9 feluri de mulțumiri (tuṣṭi): 4 interne (ādhyātmika): apă (ambhas) – mulțumirea în credința că natura (prakr̥ti) este sinele suprem (paramātman); apă curgătoare (salilā) – mulțumirea în credința că intelectul (buddhi) este sinele suprem (paramātman); șuvoi rapid de apă (ogha) – mulțumirea în credința că egoul (ahaṁkāra) este sinele suprem (paramātman); ploaie (vr̥ṣṭi) – mulțumirea în credința că elementele subtile (tanmātra) sunt sinele suprem (paramātman); 5 externe (bāhya) provin din renunțarea la cele obecte ale simțurilor începând cu sunetul (śabda) etc.
   4. 8 feluri de realizare (siddhi): raționamentul/argumentarea (ūha) – cunoașterea este dobândită prin sine, mărturia (śabda), studiul (adhyayana), trei distrugători ai suferinței (duḥkha), dobândirea celor apropiați sufletește (suhr̥d) și caritatea (dāna).
 48. भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः। तामिस्रोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः॥
  • bhedas – tamaso – aṣṭa + vidho mohasya ca daśa + vidho mahā + mohaḥ, tāmisro – aṣṭā + daśa + dhā tathā bhavaty – andha + tāmisraḥ.
  • Obscuritatea (tamas) este de 8 feluri, la fel ca și confuzia (moha); confuzia cea mare (mahāmoha) este de 10 fe­luri; în­tu­ne­ci­mea (tāmisra) este de 18 feluri; la fel este și în­tu­ne­ci­mea oarbă (andha-tāmisra).
   1. cele 8 feluri de obscuritate (tamas) sunt prin identificarea spiritului (puruṣa) cu cele 8 cauze primare (avyaktamahat/buddhiahaṁkāra și 5 tanmātra) sau, altă interpretare, cu cele 8 principii (mahat/buddhiahaṁkāra, manas și 5 tanmātra).
   2. cele 8 feluri de confuzie (moha) sunt: 
 49. एकादशेन्द्रिय­वधः सह बुद्धि­वधैरशक्तिरुपदिष्टा। सप्त­दश­धा च बुद्धेर्विपर्ययास्तुष्टि­सिद्धिनाम्॥
  • ekā + daśa + indriya + vadhaḥ saha buddhi + vadhair – aśaktir – upadiṣṭā, sapta + daśa + dhā ca buddher – viparyayās – tuṣṭi + siddhinām.
  • Infirmitatea celor 11 for­țe, împreună cu infirmitățile Intelectului (buddhi) sunt nu­mi­te incapacități; cele 17 infirmități ale Intelectului (buddhi) rezultă din ceea ce-i opus mulțumirii (tuṣṭi) și realizării (siddhi).
 50. आध्यात्मिकाश्चतस्रः प्रकृत्युपादान­काल­भाग्याख्याः। बाह्या विषयोपरमात्पञ्च नव तुष्टयो­ऽभिमताः॥
  • ādhyātmikāś – catasraḥ prakr̥ty + upādāna + kāla + bhāgya + ākhyāḥ, bāhyā viṣaya + uparamāt – pañca nava tuṣṭayo – abhimatāḥ.
  • Se consideră că cele 9 mulțumiri le cuprind pe cele 4 care privesc per­soa­na pro­prie – Na­tu­ra, mijlocul de obținere, timpul și ocazia potrivită – și pe cele 5 ex­te­rioa­re care rezultă din separarea de obiectul simțurilor.
 51. ऊहः शब्दो­ऽध्ययनं दुःख­विघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः। दानं च सिद्धयो­ऽष्टौ सिद्धेः पूर्वो­ऽङ्कुशस्त्रि­विधः
  • ūhaḥ śabdo – adhyayanaṁ duḥkha + vighātās – trayaḥ suhr̥t + prāptiḥ, dānaṁ ca siddhayo – aṣṭau siddheḥ pūrvo  – aṅkuśas – tri + vidhaḥ.
  • Argumentarea (ūha), cuvântul (śabda), învățătura (adhyayana), cele 3 mij­loa­ce de în­de­păr­ta­re a durerii (duḥkha), ceea ce se do­bân­deș­te de la prieteni și da­nia (dāna) sunt cele 8 realizări (siddhi); cele de dinaintea realizării sunt un tri­plu imbold.
 52. न विना भावैर्लिङ्गम् न विना लिङ्गेन भावनिष्पत्तिः। लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्द्विविधः प्रवर्तते सर्गः॥
  • na vinā bhāvair – liṅgam na vinā liṅgena bhāva + niṣpattiḥ, liṅga + ākhyo bhāva + ākhyas – tasmād – dvi + vidhaḥ pravartate sargaḥ.
  • Fără stări (bhāva) nu există Semn (liṅga), fără Semn (liṅga) nu există stări (bhāva); de aici se iscă o dublă creație: una numită Semn (liṅga), alta numită sta­re (bhāva).
 53. अष्टविकल्प दैवस्तैर्यग्योन्यश्च पञ्चधा भवति। मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः॥
  • aṣṭa + vikalpa daivas – tairyag + yonyaś – ca pañca + dhā bhavati, mānuṣyaś – ca – eka + vidhaḥ samāsato bhautikaḥ sargaḥ.
  • Ceea ce-i divin este de 8 feluri; lumea orizontală (i.e. animală) este de 5 fe­luri, iar cea umană de un singur fel. Așa este, pe scurt, creația ființelor.
 54. ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः॥
  • ūrdhvaṁ sattva + viśālas – tamo + viśālaś – ca mūlataḥ sargaḥ, madhye rajo + viśālo brahma + ādi + stamba + paryantaḥ.
  • Începând cu Brahmā și terminând cu firul de iarbă, creația este dominată, sus, de sattva, la rădăcină – de tamas, iar la mijloc – de rajas.
 55. तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः। लिङ्गस्याविनिवृत्तेस्तस्माद्दुःखं स्वभावेन॥
  • tatra jarā + maraṇa + kr̥taṁ duḥkhaṁ prāpnoti cetanaḥ puruṣaḥ, liṅgasya – āvinivr̥ttes – tasmād – duḥkhaṁ svabhāvena.
  • Acolo Spi­ri­tul (puruṣa) cel înzestrat cu conștiință do­bân­deș­te suferința (duḥkha) pro­vo­ca­tă de bă­trâ­ne­țe și moar­te, până nu se separă de Semn (liṅga); de aceea suferința (duḥkha) este în fi­rea lu­cru­ri­lor.
 56. इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः प्रतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः
  • ity – eṣa prakr̥ti + kr̥to mahad + ādi + viśeṣa + bhūta + paryantaḥ, prati + puruṣa + vimokṣa + arthaṁ sva + artha iva para + artha ārambhaḥ.
  • Așa este aceasta (sc. creația), de la Cel Mare (mahat) și până la Ele­men­tele (bhūta) sen­si­bi­le dis­tinc­te, făcută de Natură (prakr̥ti) în scopul eli­be­ră­rii fiecărui Spi­rit (puruṣa): pornită ca pentru sine este de fapt pornită pentru altul.
 57. वत्स­विवृद्धि­निमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य। पुरुष­विमोक्ष­निमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य॥
  • vatsa + vivr̥ddhi + nimittaṁ kṣīrasya yathā pravr̥ttir – ajñasya, puruṣa + vimokṣa + nimittaṁ tathā pravr̥ttiḥ pradhānasya.
  • Precum laptele cel lipsit de conștiință are drept finalitate dezvoltarea vițelului, tot așa ac­țiu­nea Celui Pre­sta­bi­lit (pradhāna) are drept finalitate eliberarea Spi­ri­tu­lui (puruṣa).
 58. औत्सुक्यनिवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः। पुरुषस्य विमोक्षार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्॥
  • autsukya + nivr̥tty + arthaṁ yathā kriyāsu pravartate lokaḥ, puruṣasya vimokṣa + arthaṁ pravartate tadvad – avyaktam.
  • Precum oamenii trec la fapte pentru a-și potoli dorințele, tot așa și Cel Ne­ma­ni­fes­tat (avyakta) ac­țio­nea­ză în scopul eli­be­ră­rii Spi­ri­tu­lui (puruṣa).
 59. रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्त्तकी यथा नृत्तात्। पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः॥
  • raṅgasya darśayitvā nivartate narttakī yathā nr̥ttāt, puruṣasya tathā – ātmānaṁ prakāśya vinivartate prakr̥tiḥ.
  • Precum o dansatoare se oprește din dans după ce s-a arătat publicului, tot așa și Na­tu­ra (prakr̥ti) se oprește după ce s-a revelat Spi­ri­tu­lui (puruṣa).
 60. नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः। गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति॥
  • nānāvidhair – upāyair – upakāriṇy – anupakāriṇaḥ puṁsaḥ, guṇavaty – aguṇasya satastasya – artham – apārthakaṁ carati.
  • Ea, care este generoasă, ac­țio­nea­ză prin multiple mij­loa­ce pentru bărbatul (puṁs) care nu este în stare să fie recunoscător, ea care are Tendințe (guṇa), pentru cel care nu are Ten­din­țe (aguṇa), pusă în fo­lo­sul acestuia, ea care nu are nici un folos (apārthaka).
 61. प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिर्भवति। या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य॥
  • prakr̥teḥ sukumārataraṁ na kiñcid – asti – iti me matir – bhavati, yā dr̥ṣṭā – asmi – iti punar – na darśanam – upaiti puruṣasya.
  • Credința (mati) mea este că nu există nimic mai sfios decât Na­tu­ra (prakr̥ti) care, spunându-și „am fost văzută“, nu se mai arată Spi­ri­tu­lui (puruṣa).
 62. तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः॥
  • tasmān – na badhyate – addhā na mucyate na – api saṁsarati kaścit, saṁsarati badhyate mucyate ca nānā + āśrayā prakr̥tiḥ.
  • De aceea nici un Spi­rit nu este înlănțuit, nu este nici eliberat, și nici nu trans­mi­grea­ză; Na­tu­ra (prakr̥ti) cea cu multe suporturi trasmigrează, este înlănțuită și se eli­be­rea­ză.
 63. रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। सैव च पुरुषार्थम्प्रति विमोचयत्येकरूपेण॥
 64. एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्। अविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्॥
  • evaṁ tattva + abhyāsān – na – asmi na me na – aham – ity – apariśeṣam, aviparyayād – viśuddhaṁ kevalam – utpadyate jñānam.
  • Astfel, din repetata meditație asupra Prin­ci­piilor, se naște Cu­noaș­te­rea (jñāna) „eu nu exist, nu este al meu, eu nu sunt așa“ care este ultimă, pură, absolută, de­oa­re­ce nu poa­te fi contrazisă.
 65. तेन निवृत्त­प्रसवामर्थ­वशात्सप्तरूपविनिवृत्ताम्। प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः॥
  • tena nivr̥tta + prasavām – artha + vaśāt – sapta + rūpa + vinivr̥ttām, prakr̥tiṁ paśyati puruṣaḥ prekṣakavad + avasthitaḥ svasthaḥ.
  • Prin această Cu­noaș­te­re Spi­ri­tul privește asemenea unui spectator liniștit, în voia lui, la Na­tu­ra (prakr̥ti) care și-a oprit ac­ti­vi­ta­tea creatoare determinată de fi­na­li­ta­tea sa și s-a se­pa­rat de cele 7 forme.
 66. दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टा­ऽहमित्युपरमत्यन्या। सति संयोगे­ऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य
  • dr̥ṣṭā mayety – upekṣaka eko dr̥ṣṭā – aham – ity – uparamaty – anyā, sati saṁyoge – api tayoḥ prayojanaṁ na – asti sargasya.
  • „Am văzut-o“, gândește unul cu indiferență; „am fost văzută“, gândește cealaltă care se opreș­te; deși cei doi rămân uniți, nu mai există motiv pentru creație.
 67. सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्धर्मादीनामकारणप्राप्तौ। तिष्ठति संस्कारवशाच्चक्रभ्रमवद्धृतशरीरः॥
  • samyag + jñāna + adhigamād – dharma + ādīnām – akāraṇa + prāptau, tiṣṭhati saṁskāravaśāc – cakra + bhramavad – dhr̥ta + śarīraḥ.
  • Prin dobândirea Cu­noaș­te­rii ade­vă­rate, virtutea și celelalte devenind fără efect, Spi­ri­tul ră­mâ­ne fixat de corp prin forța impresiilor reziduale, așa precum este în­vâr­ti­rea în gol a unei roți.
 68. प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्प्रधानविनिवृत्तौ। ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति॥
  • prāpte śarīra + bhede carita + arthatvāt – pradhāna + vinivr̥ttau, aikāntikam – ātyantikam – ubhayaṁ kaivalyam – āpnoti.
  • Fiind do­bân­dite separarea de corp și încetarea activității Celui Pre­sta­bi­lit (pradhāna), de­oa­re­ce s-a îndeplinit scopul, el (sc. Spi­ri­tul) ajunge la izolarea (kaivalya) care este tot­o­da­tă completă și definitivă.
 69. पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम्। स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्॥
  • puruṣa + artha + jñānam – idaṁ guhyaṁ parama + rṣiṇā samākhyātam, sthity – utpatti + pralayāś – cintyante yatra bhūtānām.
  • Această Cu­noaș­te­re (jñāna) tainică, spre fo­lo­sul Spi­ri­tu­lui (puruṣa), în care se fac în­țe­le­se existența, nașterea și nimicirea ființelor, a fost expusă de Marele r̥ṣi.
 70. एतत्पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ। आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्॥
  • etat – pavitram – agryaṁ munir – āsuraye – anukampayā pradadau, āsurir – api pañca + śikhāya tena ca bahudhā kr̥taṁ tantram.
  • Această Cu­noaș­te­re purificatoare și supremă, Înțeleptul i-a împărtășit-o în mod tai­nic, din îndurare, lui Āsuri; Āsuri lui Pañcaśikha, și de la aces­ta doctrina a fost îm­păr­tă­și­tă tu­tu­ror.
 71. शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्याभिः। संक्षिप्यार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्॥
  • śiṣya + paramparayā – āgatam – īśvara + kr̥ṣṇena ca – etad – āryābhiḥ, saṁkṣipya – arya + matinā samyag + vijñāya siddhāntam.
  • Aceasta, ajunsă din discipol în discipol, a fost re­zu­ma­tă în me­tru ārya de către Īśvarakr̥ṣṇa, cel cu mintea aleasă.
 72. सप्तत्यां किल येऽर्थास्तेऽर्थाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य। आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि॥
  • saptatyāṁ kila ye – arthās – te – arthāḥ kr̥tsnasya ṣaṣṭi + tantrasya, ākhyāyikā + virahitāḥ paravāda + vivarjitāś – ca – api.
  • Subiectele celor 70 de versuri sunt într-ade­vă­r su­biec­te­le în­tre­gu­lui tra­tat Ṣaṣṭi-tantra, lip­si­te de pa­ra­bo­le, cu opi­ni­i­le ri­va­le date la o parte.

Traducere de Sergiu Al-George (1922-1981)

Kindle
1

„Întreita“: suferința este de trei feluri. După Gauḍapāda clasificarea se referă la originea suferinței. Prima suferință este cea care ține de aspectele fizice și psihice ale persoanei umane (ādhyātmika): suferința fizică este provocată de diversele boli care, conform concepțiilor medicinei tradiționale indiene, provin din tulburări ale vântului (vāta), bilei (pitta) și flegmei (sleṣman), iar suferința psihică este produsă de separarea de ceea ce-i plăcut sau de unirea cu ceea ce-i neplăcut. A doua suferință este produsă de celelalte viețuitoare (ādhibhautika), începând cu animalele domestice sau sălbatice și terminând cu insectele și vegetalele. A treia suferință este de origine divină sau cerească (ādhidaivika); ea provine atât de la ființele divine – în care sunt incluși și demonii (Yakṣa, Rakṣas, Vināyaka) – cât și de la calamitățile meteorologice (frigul, căldura, vântul, ploile, trăsnetul etc.).