Skip to content

Tejobindu-upaniṣad

Kindle

– I –

 1. तेजोबिन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महृदिसंस्थितम्। आणवं शाम्भवं शान्तं स्थूलं सूक्ष्मं परं च यत्॥
 2. दुःखाढ्यं च दुराराध्यं दुष्प्रेक्ष्यं मुक्तमव्ययम्। दुर्लभं तत्स्वयं ध्यानं मुनीनां च मनीषिणाम्॥
 3. यताहारो जितक्रोधो जितसङ्गो जितेन्द्रियः। निर्द्वन्द्वो निरहङ्कारो निराशीरपरिग्रहः॥
 4. अगम्यागमकर्ता यो गम्याऽगमयमानसः। मुखे त्रीणि च विन्दन्ति त्रिधामा हंस उच्यते॥
 5. परं गुह्यतमं विद्धि ह्यस्ततन्द्रो निराश्रयः। सोमरूपकला सूक्ष्मा विष्णोस्तत्परमं पदम्॥
 6. त्रिवक्त्रं त्रिगुणं स्थानं त्रिधातुं रूपवर्जितम्। निश्चलं निर्विकल्पं च निराकारं निराश्रयम्॥
 7. उपाधिरहितं स्थानं वाङ्मनोऽतीतगोचरम्। स्वभावं भावसङ्ग्राह्यमसङ्घातं पदाच्च्युतम्॥
 8. अनानानन्दनातीतं दुष्प्रेक्श्यं मुक्तिमव्ययम्। चिन्त्यमेवं विनिर्मुक्तं शाश्वतं ध्रुवमच्युतम्॥
 9. तद्ब्रह्मणस्तदध्यात्मं तद्विष्णोस्तत्परायणम्। अचिन्त्यं चिन्मयात्मानं यद्व्योम परमं स्थितम्॥
 10. अशून्यं शून्यभावं तु शून्यातीतं हृदि स्थितम्। न ध्यानं च न च ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च॥
 11. सर्वं च न परं शून्यं न परं नापरात्परम्। अचिन्त्यमप्रबुद्धं च न सत्यं न परं विदुः॥
 12. मुनीनां संप्रयुक्तं च न देवा न परं विदुः। लोभं मोहं भयं दर्पं कामं क्रोधं च किल्बिषम्॥
  • Iar a înțelepților asceți … lăcomie (lobha), confuzie (moha), frică (bhaya), mândrie (darpa), dorință (kāma), mânie / furie (krodha) ori păcat (kilbiṣa),
 13. शीतोष्णे क्शुत्पिपासे च सङ्कल्पकविकल्पकम्। न ब्रह्मकुलदर्पं च न मुक्तिग्रन्थिसञ्चयम्॥
  • Rece ori cald și foame ori sete, hotărâre (saṃkalpaka) ori ezitare (vikalpaka), nici mândria obârșiei (kula) brahmane și nici adunare …
 14. न भयं न सुखं दुःखं तथा मानावमानयोः। एतद्भावविनिर्मुक्तं तद्ग्राह्यं ब्रह्म तत्परम्॥
  • Nu există frică (bhaya), nu există plăcere (sukha) și nici durere (duḥkha), nici onoare și dezonoare; ceea ce a fost eliminat pe deplin din existență (bhāva) acesta este brahmanbrahman este dincolo de aceasta.
 15. यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः। आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः॥
 16. प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा। आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात्॥
 17. सर्वं ब्रह्मेति वै ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः। यमोऽऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः॥
  • Cu adevărat „totul este brahman” – controlul multitudinii instrumentelor (indriya) de cunoaștere (jñāna) etc. – astfel a fost descrisă pe deplin această yama care trebuie practicată în fiece moment.
 18. सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः। नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियते बुधैः॥
 19. त्यागो हि महता पूज्यः सद्यो मोक्शप्रदायकः॥
 20. यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत्सर्वदा बुधः॥
  • Atunci când pentru cuvânt / vorbire (vāc) are loc întoarcerea, nefiind obținut prin minte (manas), acea tăcere (mauna), dezirabilă de către yogini, este întotdeauna accesibilă de către cele neînsuflețite.
 21. वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते। प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः॥
  • Atunci când pentru cuvânt (vāc) are loc întoarcerea, cine va putea să vorbească despre Acesta (tat)? Dacă universul manifestat (prapañca) ar trebui descris, atunci acesta ar fi lipsit pe deplin de cuvinte (śabda).
 22. इति वा तद्भवेन्मौनं सर्वं सहजसंज्ञितम्। गिरां मौनं तु बालानामयुक्तं ब्रह्मवादिनाम्॥
  • Oricum ar fi, există această tăcere (mauna), totul este cunoscut în mod natural / intrinsec (sahaja); tăcerea care privește vorbirea (gir) este a copiilor, fiind nepotrivită pentru cunoscătorii lui brahman.
 23. आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते। येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्म्ऋतः॥
 24. कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। कालशब्देन निर्दिष्टं ह्यखण्डानन्दमद्वयम्॥
 25. सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजस्रं ब्रह्मचिन्तनम्। आसनं तद्विजानीयादन्यत्सुखविनाशनम्॥
 26. सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमद्वयम्। यस्मिन्सिद्धिं गताः सिद्धास्तत्सिद्धासनमुच्यते॥
 27. यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्। मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ ब्रह्मवादिनाम्॥
 28. अङ्गानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते। नो चेन्नैव समानत्वम्ऋजुत्वं शुष्कवृक्षवत्॥
 29. दृष्टीं ज्ञानमयीं कृ त्वा पश्येद्ब्रह्ममयं जगत्। सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी॥
 30. द्रष्टृदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत्। द्ऋष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी॥
 31. चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्। निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते॥
 32. निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरितः। ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते॥
 33. ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः। अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनम्॥
 34. विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चित्तरञ्जकम्। प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः॥
 35. यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। मनसा धारणं चैव धारणा सा परा मता॥
 36. ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः। ध्यानशब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः॥
 37. निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः। वृत्तिविस्मरणं सम्यक्समाधिरभिधीयते॥
 38. इमं चाकृत्रिमानन्दं तावत्साधु समभ्यसेत्। लक्श्यो यावत्क्शणात्पुंसः प्रत्यक्त्वं सम्भवेत्स्वयम्॥
 39. ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट्। तत्स्वं रूपं भवेत्तस्य विषयो मनसो गिराम्॥
 40. समाधौ क्रियमाणे तु विघ्नान्याअयान्ति वै बलात्। अनुसन्धानराहित्यमालस्यं भोगलालसम्॥
  • Atunci când este realizat samādhi obstacolele (vighna) vin / apar cu putere: absența unei organizări (anusaṃdhāna), indolența (ālasya), dorința ardentă pentru plăceri (bhoga),
 41. लयस्तमश्च विक्शेपस्तेजः स्वेदश्च शून्यता। एवं हि विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविशारदैः॥
  • Indiferența (laya) și ignoranța (tamas), confuzia (vikṣepa), prestigiul /  (tejas), asudarea (sveda), starea de absență (śūnyatā) a minții – astfel, desigur această multitudine / varietate de obstacole (vighna) trebuie evitată / abandonată de către cei familiarizați întru brahman.
 42. भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता। ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तया पूर्णत्वमभ्यसेत्॥
 43. ये हि वृत्तिं विहायैनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्। वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः॥
 44. ये तु वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति ये। ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये॥
 45. येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्वा च सा पुनः। ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः॥
 46. कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः। तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥
 47. निमिषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना। यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः॥
 48. कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते। कारणं तत्त्वतो नश्येत्कार्याभावे विचारतः॥
 49. अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम्। उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्॥
 50. भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मकम्। दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्

– II –

Acum Kumāra L-a întrebat pe Śiva: „Vorbește-mi despre propria natură care este doar o singură și neîntreruptă conștiință (cin-mātra)”. Acest Paramaśiva a spus:

 1. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este ceea ce este perceput (dṛśya); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este lumea (jagat); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este existența (bhāva); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este sinele (svayam);
 2. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este mantra; esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este acțiunea (kriyā); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este cunoașterea (jñāna); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este apa (jala),
 3. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este pământul (bhūmi); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este aerul (viyat); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este știința (śāstra); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este tripla Veda,
 4. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este brahman; esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este legamântul (vṛta); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este sinele individual (jīva); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este nenascută (aja),
 5. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este Brahmā; esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este Hari; esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este Rudra; esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) sunt eu (aham),
 6. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este sinele (ātman); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este maestrul (guru); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este scopul (lakṣya); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este strălucirea (mahas),
 7. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este trupul (deha); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este mintea (manas); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este psi­hi­cul/me­mo­ria (citta); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este plăcerea (sukha),
 8. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este cunoașterea (vidyā); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este cel ce nu se transformă (avyaya); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este cel etern (nitya); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este cel suprem (param),
 9. Esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este „ceva” (kiṃcid); esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa) este de preferat (varam); – o, Ṣaḍānana! – cu adevărat nu există nimic altceva decât esența unică și neîntreruptă (akhaṇḍa),
 10. […> 43]

III

 1. कुमारः पितरमात्मानुभवमनुब्रूहीति पप्रच्छ। स होवाच परः शिवः। परब्रह्मस्वरूपोऽहं परमानन्दमस्म्यहम्। केवलं ज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽस्म्यहम्॥
 2. केवलं शान्तरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्म्यहम्। केवलं नित्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम्॥
 3. केवलं सत्त्वरूपोऽहमहं त्यक्त्वाहमस्म्यहम्। सर्वहीनस्वरूपोऽहं चिदाकाशमयोऽस्म्यहम्॥
 4. केवलं तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यातीतोऽस्मि केवलः। सदा चैतन्यरूपोऽस्मि चिदानन्दमयोऽस्म्यहम्॥
 5. केवलाकाररूपोऽस्मि शुद्धरूपोऽस्म्यहं सदा। केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्म्यहम्॥
 6. निर्विकल्पस्वरूपोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरामयः। सदाऽसङ्गस्वरूपोऽस्मि निर्विकारोऽहमव्ययः॥
 7. सदैकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्रविग्रहः। अपरिच्छिन्नरूपोऽस्मि ह्यखण्डानन्दरूपवान्॥
 8. सत्परानन्दरूपोऽस्मि चित्परानन्दमस्म्यहम्। अन्तरान्तररूपोऽहमवाङ्मनसगोचरः॥
 9. आत्मानन्दस्वरूपोऽहं सत्यानन्दोऽस्म्यहं सदा। आत्मारामस्वरूपोऽस्मि ह्ययमात्मा सदाशिवः॥
 10. आत्मप्रकाशरूपोऽस्मि ह्यात्मज्योतिरसोऽस्म्यहम्। आदिमध्यान्तहीनोऽस्मि ह्याकाशसदृशोऽस्म्यहम्॥
 11. नित्यशुद्धचिदानन्दसत्तामात्रोऽहमव्ययः। नित्यबुद्धविशुद्धैकसच्चिदानन्दमस्म्यहम्॥
 12. नित्यशेषस्वरूपोऽस्मि सर्वातीतोऽस्म्यहं सदा। रूपातीतस्वरूपोऽस्मि परमाकाशविग्रहः॥
 13. भूमानन्दस्वरूपोऽस्मि भाषाहीनोऽस्म्यहं सदा। सर्वाधिष्ठानरूपोऽस्मि सर्वदा चिद्घनोऽस्म्यहम्॥
 14. देहभावविहीनोऽस्मि चिन्ताहीनोऽस्मि सर्वदा। चित्तवृत्तिविहीनोऽहं चिदात्मैकरसोऽस्म्यहम्॥
 15. सर्वदृश्यविहीनोऽहं दृग्रूपोऽस्म्यहमेव हि। सर्वदा पूर्णरूपोऽस्मि नित्यतृप्तोऽस्म्यहं सदा॥
 16. अहं ब्रह्मैव सर्वं स्यादहं चैतन्यमेव हि। अहमेवाहमेवास्मि भूमाकाशस्वरूपवान्॥
 17. अहमेव महानात्मा ह्यहमेव परात्परः। अहमन्यवदाभामि ह्यहमेव शरीरवत्॥
 18. अहं शिष्यवदाभामि ह्ययं लोकत्रयाश्रयः। अहं कालत्रयातीत अहं वेदैरुपासितः॥
 19. अहं शास्त्रेण निर्णीत अहं चित्ते व्यवस्थितः। मत्त्यक्तं नास्ति किञ्चिद्वा मत्त्यक्तं पृथिवी च वा॥
 20. मयातिरिक्तं यद्यद्वा तत्तन्नास्तीति निश्चिनु। अहं ब्रह्मास्मि सिद्धोऽस्मि नित्यशुद्धोऽस्म्यहं सदा॥
 21. निर्गुणः केवलात्मास्मि निराकारोऽस्म्यहं सदा। केवलं ब्रह्ममात्रोऽस्मि ह्यजरोऽस्म्यमरोऽस्म्यहम्॥
 22. स्वयमेव स्वयं भामि स्वयमेव सदात्मकः। स्वयमेवात्मनि स्वस्थः स्वयमेव परा गतिः॥
 23. स्वयमेव स्वयं भञ्जे स्वयमेव स्वयं रमे। स्वयमेव स्वयं ज्योतिः स्वयमेव स्वयं महः॥
 24. स्वस्यात्मनि स्वयं रंस्ये स्वात्मन्येव विलोकये। स्वात्मन्येव सुखासीनः स्वात्ममात्रावशेषकः॥
 25. स्वचैतन्ये स्वयं स्थास्ये स्वात्मराज्ये सुखे रमे। स्वात्मसिंहासने स्थित्वा स्वात्मनोऽन्यन्न चिन्तये॥
 26. चिद्रूपमात्रं ब्रह्मैव सच्चिदानन्दमद्वयम्। आनन्दघन एवाहमहं ब्रह्मास्मि केवलम्॥
 27. सर्वदा सर्वशून्योऽहं सर्वात्मानन्दवानहम्। नित्यानन्दस्वरूपोऽहमात्माकाशोऽस्मि नित्यदा॥
 28. अहमेव हृदाकाशश्चिदादित्यस्वरूपवान्। आत्मनात्मनि तृप्तोऽस्मि ह्यरूपोऽस्म्यहमव्ययः॥
 29. एकसङ्ख्याविहीनोऽस्मि नित्यमुक्तस्वरूपवान्। आकाशादपि सूक्ष्मोऽहमाद्यन्ताभाववानहम्॥
 30. सर्वप्रकाशरूपोऽहं परावरसुखोऽस्म्यहम्। सत्तामात्रस्वरूपोऽहं शुद्धमोक्षस्वरूपवान्॥
 31. सत्यानन्दस्वरूपोऽहं ज्ञानानन्दघनोऽस्म्यहम्। विज्ञानमात्ररूपोऽहं सच्चिदानन्दलक्षणः॥
 32. ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन। तदेवाहं सदानन्दं ब्रह्मैवाहं सनातनम्॥
 33. त्वमित्येतत्तदित्येतन्मत्तोऽन्यन्नास्ति किञ्चन। चिच्चैतन्यस्वरूपोऽहमहमेव शिवः परः॥
 34. अतिभावस्वरूपोऽहमहमेव सुखात्मकः। साक्षिवस्तुविहीनत्वात्साक्षित्वं नास्ति मे सदा॥
 35. केवलं ब्रह्ममात्रत्वादहमात्मा सनातनः। अहमेवादिशेषोऽहमहं शेषोऽहमेव हि॥
 36. नामरूपविमुक्तोऽहमहमानन्दविग्रहः। इन्द्रियाभावरूपोऽहं सर्वभावस्वरूपकः॥
 37. बन्धमुक्तिविहीनोऽहं शाश्वतानन्दविग्रहः। आदिचैतन्यमात्रोऽहमखण्डैकरसोऽस्म्यहम्॥
 38. वाङ्मनोऽगोचरश्चाहं सर्वत्र सुखवानहम्। सर्वत्र पूर्णरूपोऽहं भूमानन्दमयोऽस्म्यहम्॥
 39. सर्वत्र तृप्तिरूपोऽहं परामृतरसोऽस्म्यहम्। एकमेवाद्वितीयं सद्ब्रह्मैवाहं न संशयः॥
 40. सर्वशून्यस्वरूपोऽहं सकलागमगोचरः। मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्वाणसुखरूपवान्॥
 41. सत्यविज्ञानमात्रोऽहं सन्मात्रानन्दवानहम्। तुरीयातीतरूपोऽहं निर्विकल्पस्वरूपवान्॥
 42. सर्वदा ह्यजरूपोऽहं नीरागोऽस्मि निरञ्जनः। अहं शुद्धोऽस्मि बुद्धोऽस्मि नित्योऽस्मि प्रभुरस्म्यहम्॥
 43. ओङ्कारार्थस्वरूपोऽस्मि निष्कलङ्कमयोऽस्म्यहम्। चिदाकारस्वरूपोऽस्मि नाहमस्मि न सोऽस्म्यहम्॥
 44. न हि किञ्चित्स्वरूपोऽस्मि निर्व्यापारस्वरूपवान्। निरंशोऽस्मि निराभासो न मनो नेन्द्रियोऽस्म्यहम्॥
 45. न बुद्धिर्न विकल्पोऽहं न देहादित्रयोऽस्म्यहम्। न जाग्रत्स्वप्नरूपोऽहं न सुषुप्तिस्वरूपवान्॥
 46. न तापत्रयरूपोऽहं नेषणात्रयवानहम्। श्रवणं नास्ति मे सिद्धेर्मननं च चिदात्मनि॥
 47. सजातीयं न मे किञ्चिद्विजातीयं न मे क्वचित्। स्वगतं च न मे किञ्चिन्न मे भेदत्रयं क्वचित्॥
 48. असत्यं हि मनोरूपमसत्यं बुद्धिरूपकम्। अहङ्कारमसिद्धीति नित्योऽहं शाश्वतो ह्यजः॥
 49. देहत्रयमसद्विद्धि कालत्रयमसत्सदा। गुणत्रयमसत्विद्धि ह्ययं सत्यात्मकः शुचिः॥
 50. श्रुतं सर्वमसत्द्विद्धि वेदं सर्वमसत्सदा। शास्त्रं सर्वमसत्द्विद्धि ह्यहं सत्यचिदात्मकः॥
 51. मूर्तित्रयमसद्विद्धि सर्वभूतमसत्सदा। सर्वतत्त्वमसद्विद्धि ह्ययं भूमा सदाशिवः॥
 52. गुरुशिष्यमसद्विद्धि गुरोर्मन्त्रमसत्ततः। यद्दृश्यं तदसद्विद्धि न मां विद्धि तथाविधम्॥
 53. यच्चिन्त्यं तदसद्विद्धि यन्न्यायं तदसत्सदा। यद्धितं तदसद्विद्धि न मां विद्धि तथाविधम्॥
 54. सर्वान्प्राणानसद्विद्धि सर्वान्भोगानसत्त्विति। दृष्टं श्रुतमसद्विद्धि ओतं प्रोतमसन्मयम्॥
 55. कार्याकार्यमसद्विद्धि नष्टं प्राप्तमसन्मयम्। दुःखादुःखमसद्विद्धि सर्वासर्वमन्मयम्॥
 56. पूर्णापूर्णमसद्विद्धि धर्माधर्ममसन्मयम्। लाभालाभावसद्विद्धि जयाजयमसन्मयम्॥
 57. शब्दं सर्वमसद्विद्धि स्पर्शं सर्वमसत्सदा। रूपं सर्वमसद्विद्धि रसं सर्वमसन्मयम्॥
 58. गन्धं सर्वमसद्विद्धि सर्वाज्ञानमसन्मयम्। असदेव सदा सर्वमसदेव भवोद्भवम्॥
 59. असदेव गुणं सर्वं सन्मात्रमहमेव हि। स्वात्ममन्त्रं सदा पश्येत्स्वात्ममन्त्रं सदाभ्यसेत्॥
 60. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं दृश्यपापं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमन्यमन्त्रं विनाशयेत्॥
 61. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं देहदोषं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं जन्मपापं विनाशयेत्॥
 62. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं मृत्युपाशं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं द्वैतदुःखं विनाशयेत्॥
 63. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं भेदबुद्धिं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चिन्तादुःखं विनाशयेत्॥
 64. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं बुद्धिव्याधिं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चित्तबन्धं विनाशयेत्॥
 65. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्वव्याधीन्विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्वशोकं विनाशयेत्॥
 66. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं कामादीन्नाशयेत्क्षणात्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं क्रोधशक्तिं विनाशयेत्॥
 67. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चित्तवृत्तिं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सङ्कल्पादीन्विनाशयेत्॥
 68. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं कोटिदोषं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्वतन्त्रं विनाशयेत्॥
 69. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमात्माज्ञानं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमात्मलोकजयप्रदः॥
 70. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमप्रतर्क्यसुखप्रदः। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमजडत्वं प्रयच्छति॥
 71. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमनात्मासुरमर्दनः। अहं ब्रह्मास्मि वज्रोऽयमनात्माख्यगिरीन्हरेत्॥
 72. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमनात्माख्यासुरान्हरेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्वांस्तान्मोक्षयिष्यति॥
 73. अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छति। सप्तकोटिमहामन्त्रं जन्मकोटिशतप्रदम्॥
 74. सर्वमन्त्रान्समुत्सृज्य एतं मन्त्रं समभ्यसेत्। सद्यो मोक्षमवाप्नोति नात्र सन्देहमण्वपि॥

इति तृतीयोध्यायः॥ ३॥


Traducere de Vlad Șovărel

Kindle